Navajanje po pravilih FDV

FDV navodila za pisanje
Navodila za pisanje in oblikovanje strokovno-znanstvenih del FDV se posvečajo pisnim izdelkom. Avtorji navodil so izhajali iz temeljnih vsebinskih, oblikovnih in bibliografskih elementov zaključnega dela, ki ga študent/študentka pripravi ob koncu prve, druge in tretje stopnje študija, tj. diplomskega dela, magistrskega dela in doktorske disertacije. Navodila so obvezujoča tako za našteta zaključna dela kot tudi za pripravo drugih strokovno-znanstvenih študijskih izdelkov (seminarskih nalog, esejev ipd.), z napotki in nasveti pa jih dopolnjuje še vsakokratno mentorsko vodenje.

Navodila temeljijo na priročniku American Psychological Association, Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition, 2010.

Dodatne informacije o prijavi, organizaciji, pripravi in ocenjevanju zaključnih del lahko preberete v Pravilniku o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje.
Monografije in deli monografij 
Monografija z enim avtorjem
 
Prva navedenka:
(Šlibar, 2009)

Vse naslednje navedenke:
(Šlibar, 2009)

Navajanje v seznamu virov:
Šlibar, N. (2009). Rund um Literatur: der literarische Text. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Dodatna pojasnila: Pred dvopičjem, ki ločuje naslov in podnaslov, ni presledka.
Monografija s 6 ali 7 avtorji
 
Prva navedenka:
(Haralambos in drugi, 2005)

Vse naslednje navedenke:
(Haralambos in drugi, 2005)

Navajanje v seznamu virov:
Haralambos, M., Holborn, M., Makarovič, M., Medved, B., Ramšak, P. in Žakelj, M. (2005). Sociologija: teme in pogledi. Ljubljana: DZS.

Dodatna pojasnila:
Do vključno 7 avtorjev v seznamu virov navajamo vse avtorje.
Poglavje, sestavek v monografiji z urednikom
 
Prva navedenka:
(Kustec Lipicer in Doupona Topić, 2015)

Vse naslednje navedenke:
(Kustec Lipicer in Doupona Topić, 2015)

Navajanje v seznamu virov:
Kustec Lipicer, S. in Doupona Topić, M. (2015). Sport clubs in Slovenia. V C. Breuer (ur.), Sport clubs in Europe: A cross-national comparative perspective (str. 369–380). Cham: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-17635-2

Dodatna pojasnila:
Pri navedbi vira za poglavje navajamo najprej začetnico imena, ki ji sledi priimek (torej ne obrnjene oblike zapisa avtorja).
E-različica tiskane knjige, izdaja za različne formate (Adobe Digital Editions, Kindle, DX Reader ipd.)
 
Prva navedenka:
(Schiraldi, 2001)

Vse naslednje navedenke:
(Schiraldi, 2001)

Navajanje v seznamu virov:
Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook [Adobe Digital Editions]. doi:10.1036/0071393722

Dodatna pojasnila:
Pojasnilo o formatu zapišemo v oglatem oklepaju.
Monografija z dvema avtorjema
 
Prva navedenka:
(Macionis in Plummer, 2012)

Vse naslednje navedenke:
(Macionis in Plummer, 2012)

Navajanje v seznamu virov:
Macionis, J. J. in Plummer, K. (2012). Sociology: A global introduction. Harlow, England: Pearson/Prentice Hall.

Dodatna pojasnila:
Pearson in Prentice Hall nista dve založbi, temveč ena sama, ki ima v imenu poševnico. Znak / je torej del imena.
 
Monografija z 8 ali več avtorji
 
Prva navedenka:
(Šugman in drugi, 2006)

Vse naslednje navedenke:
(Šugman in drugi, 2006)

Navajanje v seznamu virov:
Šugman, R., Bednarik, J., Doupona Topić, M., Jurak, G., Kolarič, B., Kolenc, M., … Tušak, M. (2006). Športni menedžment. Ljubljana: Fakulteta za šport.

Dodatna pojasnila:
Tri pike pomenijo izpust preostalih avtorjev razen zadnjega. Pred tremi pikami in za njimi naredimo presledek.
Monografija, korporativno avtorstvo
 
Prva navedenka:
(Global Environment Coordination, 1994)

Vse naslednje navedenke:
(Global Environment Coordination, 1994)

Navajanje v seznamu virov:
Global Environment Coordination. (1994). Facing the global environment challenge. Washington: Global Environment Coordination Division, The World Bank.

Dodatna pojasnila:
Založnika sta dva, ločimo ju z vejico.
 
Monografija s 3 do 5 avtorji
 
Prva navedenka:
(Della Porta, Sedmak in Lukšič, 2003)

Vse naslednje navedenke:
(Della Porta in drugi, 2003)

Navajanje v seznamu virov:
Della Porta, D., Sedmak, M. in Lukšič, I. (2003). Temelji politične znanosti. Ljubljana: Sophia.
Monografija z več uredniki
 
Prva navedenka:
(Harlow, Mulaik in Steiger, 1997)

Vse naslednje navedenke:
(Harlow in drugi, 1997)

Navajanje v seznamu virov:
Harlow, L. L., Mulaik, S. A. in Steiger, J. H. (ur.). (1997). What if there were no significance tests? Mahwah, New York: Erlbaum.

Dodatna pojasnila:
(ur.) je ustaljena okrajšava za enega ali več urednikov.
Ker je končno ločilo del naslova (v tem primeru ?), za njim ne pišemo pike.
E-knjiga, spletno dostopna
 
Prva navedenka:
(Jogan, 2016)

Vse naslednje navedenke:
(Jogan, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Jogan, M. (2016). Katoliška cerkev in družbeno zlo. Dostopno prek https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/kc-in-družbeno-zlo_final.pdf?sfvrsn=2

Dodatna pojasnila:
Pri spletno dostopnih e-knjigah navedba kraja izdaje in založnika ni predvidena. Zadostuje DOI oz. URL-povezava.
Referenčna literatura 
Enciklopedije, priročniki, slovarji
 
Prva navedenka:
(Merriam-Webster´s, 2005)

Vse naslednje navedenke:
(Merriam-Webster´s, 2005)

Navajanje v seznamu virov:
Merriam-Webster´s collegiate dictionary (11. izd.). (2005). Springfield: Merriam-Webster.

Dodatna pojasnila:
Navedemo dodatne informacije, ki so pomembne za identifikacijo in najdljivost (npr. izdajo, številko poročila, številko letnika), in sicer v oklepaju takoj za naslovom. Ne uporabljamo pike med naslovom in oklepajem, informacija v oklepaju je v pokončnem tisku.
Geslo v spletnem referenčnem delu
 
Prva navedenka:
(Hanna, 2013)

Vse naslednje navedenke:
(Hanna, 2013)

Navajanje v seznamu virov:
Hanna, R. (2013). Kant's theory of judgment. V E. N. Zalta (ur.), The Stanford encyclopedia of philosophy. Dostopno prek https://plato.stanford.edu/entries/kant-judgment/
Referenčna literatura z avtorjem
 
Prva navedenka:
(VandenBos, 2007)

Vse naslednje navedenke:
(VandenBos, 2007)

Navajanje v seznamu virov:
VandenBos, G. R. (ur.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington: American Psychological Association.

Dodatna pojasnila:
Ime in priimek avtorja je Gary R. VandenBos. Okrajšali smo torej tudi prvo ime in naredili med obema okrajšavama presledek.
Geslo v spletnem referenčnem delu brez avtorja ali urednika ter datuma objave
 
Prva navedenka:
("Behaviorism", b. d.)

Vse naslednje navedenke:
("Behaviorism", b. d.)

Navajanje v seznamu virov:
Behaviorism. (b. d.). V Merriam-Webster´s online dictionary. Dostopno prek https://www.merriam-webster.com/dictionary/
behaviorism


Dodatna pojasnila:
Pri publikacijah brez datuma objave na mestu, kjer bi morala biti letnica, navedemo okrajšavo b. d. (brez datuma).
Monografsko delo v več zvezkih
 
Prva navedenka:
(Koch, 1959-1964)

Vse naslednje navedenke:
(Koch, 1959-1964)

Navajanje v seznamu virov:
Koch, S. (ur.). (1959–1963). Psychology: A study of science (zv. 1–6). New Work, McGraw-Hill.
Tiskana izdaja letopisa
 
Prva navedenka:
(SURS, 2012)

Vse naslednje navedenke:
(SURS, 2012)

Navajanje v seznamu virov:
Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2012). Statistični letopis 2013. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije.

Dodatna pojasnila:
Kratica v oglatem oklepaju je kratica, ki smo jo uporabljali v osrednjem besedilu.
Visokošolska zaključna dela 
Visokošolska zaključna dela, neobjavljena
 
Prva navedenka:
(Ferligoj, 1983)

Vse naslednje navedenke:
(Ferligoj, 1983)

Navajanje v seznamu virov:
Ferligoj, A. (1983). Razvrščanje v skupine z omejitvami (doktorska disertacija). Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana.

Dodatna pojasnila:
Pri neobjavljenih in v spletnih arhivih ter podatkovnih servisih nedostopnih visokošolskih delih najprej navedemo institucijo, nato kraj zagovora dela.
Zaključna naloga, dostopna prek komercialnega podatkovnega servisa
 
Prva navedenka:
(McNiel, 2006)

Vse naslednje navedenke:
(McNiel, 2006)

Navajanje v seznamu virov:
McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother (magistrska naloga). Dostopno prek ProQuest Dissertations and Theses. (UMI No. 1434728)

Dodatna pojasnila:
Če je zaključno delo dostopno prek plačljivih servisov, kakršna sta npr. ProQuest Dissertations in Theses database, navedemo evidenčno številko v tej zbirki.
Zaključna naloga, dostopna v institucionalni podatkovni zbirki/arhivu
 
Prva navedenka:
(Popović, 2016)

Vse naslednje navedenke:
(Popović, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Popović, D. (2016). Onstran ideologije dela in ideja univerzalnega temeljnega dohodka (doktorska disertacija). Dostopno prek
http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_popovic-daniel.pdf

Dodatna pojasnila:
Če je zaključno delo dostopno prek javnih podatkovnih zbirk, kakršna je npr. Repozitorij UL, povezavo navedemo za besedno zvezo Dostopno prek.
Članki 
Članek v strokovni, znanstveni reviji (samostojni avtor)
 
Prva navedenka:
(Lovec, 2017)

Vse naslednje navedenke:
(Lovec, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Lovec, M. (2017). Limits to a power game: Negotiating the Transatlantic Trade and Investment Partnership in agriculture and food. Teorija in praksa, 54(2), 265–283.

Dodatna pojasnila:
Naslov revije in letnik izdaje se pišeta v ležečem tisku.
Članek v strokovni, znanstveni reviji (6 ali 7 avtorjev)
 
Prva navedenka:
(Žlahtič Zupanc in drugi, 2017)

Vse naslednje navedenke:
(Žlahtič Zupanc in drugi, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Žlahtič Zupanc, M., Pogorelčnik, A., Kržišnik, D., Lesar, B., Thaler, N. in Humar, M. (2017). Model za določanje življenjske dobe lesa listavcev. Les, 66(1), 53−59.
Članek, sprejet v objavo, a še ne uvrščen v številko revije; dostopen na spletni strani založnika
 
Prva navedenka:
(Maras, Thompson, Gridley in Moon, 2016)

Vse naslednje navedenke:
(Maras in drugi, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Maras, P., Thompson, T., Gridley, N. in Moon, A. (2016). The "About me" questionnaire: Factorial structure and measurement invariance. Journal of Psychoeducational Assessment. Predobjava na spletu. Dostopno prek http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0734282916682909

Dodatna pojasnila:
Članek je dostopen na spletni strani revije, v kateri bo objavljen.
Advance online publication slovenimo v Predobjava na spletu.
Prispevek v časniku (dnevnik, tednik, mesečnik)
 
Prva navedenka:
(Slabe, 2017)

Vse naslednje navedenke:
(Slabe, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Slabe, D. (2017, 25. maj). Evropa in Trumpova nova ljubezen do Nata. Delo, str. 3.

Dodatna pojasnila:
Pri prispevkih iz dnevnega časopisja pred navedbo strani napišemo str.
Članek z identifikatorjem DOI
 
Prva navedenka:
(Engesser, Ernst, Esser in Büchel, 2017)

Vse naslednje navedenke:
(Engesser in drugi, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Engesser, S., Ernst, N., Esser, F. in Büchel, F. (2017). Populism and social media: How politicians spread a fragmented ideology. Information, Communication & Society, 20(8), 1109–1126. http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2016.1207697

Dodatna pojasnila:
Pred navedbo DOI s spletne strani dx.doi ne uporabljamo besedne zveze Dostopno prek.
Članek v reviji, dostopen (tudi) prek spleta
 
Prva navedenka:
(Zavratnik in Šori, 2016)

Vse naslednje navedenke:
(Zavratnik in Šori, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Zavratnik, S. in Šori, I. (2016). Od "Nesimo jih vun!" k zamolku ulice: diskusija o kriminalizaciji uporov in premiku k družbi nadzora. Družboslovne razprave, 32(82), 13–32. Dostopno prek https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MRC97DBL
Članek v strokovni, znanstveni reviji (8 ali več avtorjev)
 
Prva navedenka:
(Yonkers in drugi, 2001)

Vse naslednje navedenke:
(Yonkers in drugi, 2001)

Navajanje v seznamu virov:
Yonkers, K. A., Ramin, S. M., Rush, J. A., Navarrete, C. A., Carmody, T., March, D., ... Leveno, K. J. (2001). Onset and persistence of postpartum depression in an inner-city maternal health clinic system. American Journal of Psychiatry, 158(11), 1856–1863. http://dx.doi.org/10.1176/appi.ajp.158.11.1856
Članek, sprejet v objavo, a še ne uvrščen v številko revije; shranjen v zeleni odprti dostop
 
Prva navedenka:
(Briscoe, v tisku)

Vse naslednje navedenke:
(Briscoe, v tisku)

Navajanje v seznamu virov:
Briscoe, R. (v tisku). Egocentric spatial representation in action and perception. Philosophy and Phenomenological Research. Dostopno prek http://cogprints.org/5780/1/ECSRAP.F07.pdf

Dodatna pojasnila:
Članek še ni dostopen na spletni strani revije.
Založniki lahko dovolijo avtorjem, da objavijo spletno različico članka pred tiskano objavo v institucionalnem repozitoriju (npr. Repozitoriju UL).
Prispevek v časniku, brez navedbe avtorja
 
Prva navedenka:
("Poletna noč in Jože Privšek", 2017)

Vse naslednje navedenke:
("Poletna noč in Jože Privšek", 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Poletna noč in Jože Privšek. (2017, 21. junij). Dnevnik, str. 29.

Dodatna pojasnila:
V primeru neidentificiranega avtorstva avtorja nadomestimo z naslovom prispevka.
Članek z identifikatorjem DOI
 
Prva navedenka:
(Engesser, Ernst, Esser in Büchel, 2017)

Vse naslednje navedenke:
(Engesser in drugi, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Engesser, S., Ernst, N., Esser, F. in Büchel, F. (2017). Populism and social media: How politicians spread a fragmented ideology. Information, Communication & Society, 20(8), 1109–1126. doi:10.1080/1369118X.2016.1207697

Dodatna pojasnila:
Alternativni način zapisa DOI, ki je dovoljen.
Članek v strokovni, znanstveni reviji (3-5 avtorjev)
 
Prva navedenka:
(Baltrunaite, Bello, Casarico in Profeta, 2014)

Vse naslednje navedenke:
(Baltrunaite in drugi, 2014)

Navajanje v seznamu virov:
Baltrunaite, A., Bello, P., Casarico, A. in Profeta, P. (2014). Gender quotas and the quality of politicians. Journal of Public Economics, 118, 62–74.
Članek v suplementu revije
 
Prva navedenka:
(Splichal, 2009)

Vse naslednje navedenke:
(Splichal, 2009)

Navajanje v seznamu virov:
Splichal, S. (2009). Javno v zasebnem, zasebno o javnem: mnenjske poizvedbe v političnem procesu. Javnost, 16(supl.), S81–S98. Dostopno prek https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13183222.2009.11009020?needAccess=true
Članek v nadaljevanjih (izhaja v več (ne nujno zaporednih) številkah dnevnika, tednika, mesečnika)
 
Prva navedenka:
(Lipičnik, 1993)

Vse naslednje navedenke:
(Lipičnik, 1993)

Navajanje v seznamu virov:
Lipičnik, M. (1993, februar–julij). Avtocesta Ljubljana Maribor: petletni plan. Gradbeni vestnik, 2(2–7).
Prispevek v časniku, dostopen (tudi) prek spleta
 
Prva navedenka:
(Isaac, 2017)

Vse naslednje navedenke:
(Isaac, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Isaac, M. (2017, 21. junij). Uber founder Travis Kalanick resigns. C.E.O. The New York Times. Dostopno prek https://www.nytimes.com/2017/06/21/
technology/uber-ceo-travis-kalanick.html


Dodatna pojasnila:
Svetujemo navajanje popolne konkretne povezave do e-objave.
Pri straneh, ki omogočajo iskanje, lahko v izogib nedelujočim povezavam uporabimo naslov domače strani.
Članek iz e-revije, brez strani
 
Prva navedenka:
(Makiya, 2008)

Vse naslednje navedenke:
(Makiya, 2008)

Navajanje v seznamu virov:
Makiya, K. (2008, 17. marec). How did I get Iraq wrong? Slate. Dostopno prek http://www.slate.com/articles/news_and_politics/
politics/2008/03/how_did_i_get_iraq_wrong_9.html
Članek z dodatnim gradivom na spletu
 
Prva navedenka:
(Van de Schoot, Winter, Ryan, Zondervan-Zwijnenburg in Depaoli, 2017)

Vse naslednje navedenke:
(Van de Schoot in drugi, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Van de Schoot, R., Winter, S. D., Ryan, O., Zondervan-Zwijnenburg, M. in Depaoli, S. (2017). A systematic review of Bayesian articles in psychology: The last 25 years. [Dodatno gradivo na spletu]. Psychological Methods, 22(2), 217–239. http://dx.doi.org/10.1037/met0000100.supp
Recenzije 
Recenzija v obliki prispevka v reviji
 
Prva navedenka:
(Vobič, 2013)

Vse naslednje navedenke:
(Vobič, 2013)

Navajanje v seznamu virov:
Vobič, I. (2013). [Recenzija knjige Zgodbe s ploščate Zemlje: laži, izkrivljanja in propaganda v globalnih medijih, N. Davies]. Družboslovne razprave, 29(73), 152-154.
Recenzija videoposnetka
 
Prva navedenka:
(Axelman in Shapiro, 2007)

Vse naslednje navedenke:
(Axelman in Shapiro, 2007)

Navajanje v seznamu virov:
Axelman, M. in Shapiro, J. L. (2007). Does the solution warrant the problem? [Recenzija DVD-ja Brief therapy with adolescents, J. M. Litrrell]. PsycCRITIQUES, 52(51). http://dx.doi.org/10.1037/a0009036
Recenzija videoigre, brez avtorja, s spleta
 
Prva navedenka:
("BioShock 2 reviews", b. d.)

Vse naslednje navedenke:
("BioShock 2 reviews", b. d.)

Navajanje v seznamu virov:
BioShock 2 reviews. (b. d.) [Recenzija videoigre na spletu]. Dostopno prek http://www.gamebanshee.com/reviews/96980-bioshock-2.html
Periodične publikacije 
Celotno analizirano besedilo mesečnika
 
Prva navedenka:
(Cosmopolitan, 2010)

Vse naslednje navedenke:
(Cosmopolitan, 2010)

Navajanje v seznamu virov:
Cosmopolitan. (2010, maj–december). Ljubljana: Adria Media Ljubljana.

Dodatna pojasnila: Analizirana je bila celotna vsebina mesečnika za obdobje maj-december.
Tematska številka revije, redno številčena
 
Prva navedenka:
(Stare, 2016)

Vse naslednje navedenke:
(Stare, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Stare, J. (ur.). (2016). Možnosti in priložnosti za strukturne spremembe v javnem sektorju [Posebna številka revije]. Mednarodna revija za javno upravo, 14(2/3).
Dodatna številka (suplement) revije, neštevilčena
 
Prva navedenka:
(Poler Kovačič, 2015)

Vse naslednje navedenke:
(Poler Kovačič, 2015)

Navajanje v seznamu virov:
Poler Kovačič M. (ur.). (2015). Osolnikov zbornik [Dodatna številka revije]. Javnost, 22(supl.).
Konferenčna gradiva 
Zbornik s posvetovanja, ki je samostojna monografija
 
Prva navedenka:
(Sitar, Aleksić, Kovač, Peljhan, Rozman in Stare, 2016)

Vse naslednje navedenke:
(Sitar in drugi, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Sitar, A. S., Aleksić, D., Kovač, J., Peljhan, D., Rozman, R. in Stare, A. (ur.). (2016). Corporate governance: Challenges and development: Conference papers. 4th International Conference on Management and Organisation, Brdo pri Kranju. Ljubljana: Slovenian Academy of Management.
Prispevek s posvetovanja, objavljen v reviji
 
Prva navedenka:
(Kovač in Jukić, 2017)

Vse naslednje navedenke:
(Kovač in Jukić, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Kovač, P. in Jukić, T. (2017). Recent regional developments in red tape reduction - a concept analysis of Web of Science journals. Lex localis, 15(3), 433-457. doi: 10.4335/15.3.433-457(2017)
Prispevek v zborniku s posvetovanja, ki je samostojna monografija
 
Prva navedenka:
(Koleša in Jaklič, 2016)

Vse naslednje navedenke:
(Koleša in Jaklič, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Koleša, I. in Jaklič, A. (2016). Managing interorganisational networks for internationalisation of small and medium sized enterprises. V A. S. Sitar, D. Aleksić, J. Kovač, D. Peljhan in R. Rozman (ur.), Corporate governance: Challenges and development. 4th International Conference on Management and Organisation (str. 132–158). Ljubljana: The Slovenian Academy of Management.
Povzetek prispevka s posvetovanja, objavljen na spletu
 
Prva navedenka:
(Cugmas in Ferligoj, 2015)

Vse naslednje navedenke:
(Cugmas in Ferligoj, 2015)

Navajanje v seznamu virov:
Cugmas, M. in Ferligoj, A. (2015). Comparing partitions from non-equal sets of units. Predstavljeno na 20th Young Statisticians Meeting, Vorau, Austria, October 16th to 18th. Dostopno prek http://www.stat.tugraz.at/ysm20/Cugmas.pdf
Prispevek v zborniku s posvetovanja, ki je monografija v okviru knjižne zbirke
 
Prva navedenka:
(Katz, Gabayan in Aghajan, 2007)

Vse naslednje navedenke:
(Katz in drugi, 2007)

Navajanje v seznamu virov:
Katz, I., Gabayan, K. in Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. V J. Banc-Talon, W. Philips, D. Popescu in P. Scheunders (ur.), Lecture Notes in Computer Science: zv. 4678, Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (str. 97–108).

Dodatna pojasnila: Knjižna zbirka ima štete zvezke, ki jih navedemo za naslovom zbornika.
Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems je v ležečem tisku, ker je to ime letne konference.
Poročila 
Elaborat, tehnično poročilo
 
Prva navedenka:
(Abram, Kevorkijan, Cvahte in Dražić, 2014)

Vse naslednje navedenke:
(Abram in drugi, 2014)

Navajanje v seznamu virov:
Abram, A., Kevorkijan, V., Cvahte, P. in Dražić, G. (2014). Hidrotermalna priprava fotokatalitičnih prevlek na aluminiju (IJS delovno poročilo, 11719). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan".

Dodatna pojasnila: Vrsto poročila in/ali dodeljene identifikacijske številke navedemo v oklepaju takoj za naslovom.
Raziskovalno poročilo
 
Prva navedenka:
(Adam, Makarovič, Tomšič in Lah, 2006)

Vse naslednje navedenke:
(Adam in drugi, 2006)

Navajanje v seznamu virov:
Adam, F., Makarovič, M., Tomšič, M. in Lah, P. (2006). Stanje medijskega pluralizma v Sloveniji: preliminarno raziskovalno poročilo. Ljubljana: Inštitut za razvojne in strateške analize. Dostopno prek http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/
Ministrstvo/raziskave-analize/mediji/Stanje_medijskega_pluralizma
_v_Sloveniji_01.pdf
Poročilo organa mednarodne organizacije
 
Prva navedenka:
(European Commission, Directorate General for Research & Innovation, 2011)

Vse naslednje navedenke:
(European Commission, Directorate General for Research & Innovation, 2011)

Navajanje v seznamu virov:
European Commission, Directorate General for Research & Innovation. (2011). Fourth FP7 monitoring report: Monitoring report 2010. Dostopno prek http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/
archive/fp7_monitoring_reports/
fourth_fp7_monitoring_report.pdf


Dodatna pojasnila: Naslove poročil pišemo v ležečem tisku (enako kot monografije).
Interna glasila organizacije 
Interna publikacija podjetja brez avtorjev
 
Prva navedenka:
(Lek, d. d., 2011)

Vse naslednje navedenke:
(Lek, d. d., 2011)

Navajanje v seznamu virov:
Lek, d. d. (2011). Poročilo o uspešnosti podjetja: interno gradivo. Ljubljana: Lek.

Dodatna pojasnila: Lek kot založnik oz. izdajatelj (za navedbo kraja izdaje) nima oznake vrste podjetja (d. d. torej na tem mestu izpustimo).
Podatki, računalniški programi, merilni inštrumenti in aparati
Programska oprema, individualno avtorstvo
 
Prva navedenka:
(Logar, Prezelj in Degan, 2013)

Vse naslednje navedenke:
(Logar in drugi, 2013)

Navajanje v seznamu virov:
Logar, I., Prezelj, I. in Degan, R. (2013). Interaktivno ocenjevanje tveganj kritične infrastrukture = Integrated computer program for interactive risk assessment in the field of critical infrastructure [Programska oprema]. Ljubljana: LUZ. Dostopno prek http://riskgis.projekti.si/PassAuth/AutoAuth.aspx?ReturnUrl=/gis/profile.aspx?id=OcenjevanjeTveganj@RiskGis

Dodatna pojasnila: Imen programov, aplikacij in jezikov ne pišemo v ležečem tisku. V oglatem oklepaju navedemo obliko vira.
Podatki iz podatkovnega arhiva
 
Prva navedenka:
(Pew Hispanic Center, 2006)

Vse naslednje navedenke:
(Pew Hispanic Center, 2006)

Navajanje v seznamu virov:
Pew Hispanic Center. (2006). Changing faiths: Latinos and the transformation of American religion (Hispanic religion survey) [Podatkovna datoteka]. Dostopno prek http://www.pewhispanic.org/datasets/page/2/

Dodatna pojasnila: Naslov podatkovne zbirke napišemo v ležečem tisku.
Podatkovni portal z interaktivnimi orodji
 
Prva navedenka:
(SURS, 2015)

Vse naslednje navedenke:
(SURS, 2015)

Navajanje v seznamu virov:
Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2015). Prebivalstvo po starosti in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno [Podatkovni portal SI-STAT]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek http://pxweb.stat.si/
Spletna stran, besedilni podatki, individualni avtor
 
Prva navedenka:
(Kraizer, b. d.)

Vse naslednje navedenke:
(Kraizer, b. d.)

Navajanje v seznamu virov:
Kraizer, S. (b. d.). Safety on the Internet. Dostopno prek http://safechild.org/categoryparents/safety-on-the-internet

Dodatna pojasnila: Datuma, ki je na spletni strani naveden ob zaščiti avtorskih pravic (ang. copyright), ne navajamo kot datuma objave posameznih vsebin te strani.
Programska oprema
 
Prva navedenka:
("1KA", 2017)

Vse naslednje navedenke:
("1KA", 2017)

Navajanje v seznamu virov:
1KA (različica 17.05.02) [Programska oprema]. (2017). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. Dostopno prek http://www.1ka.si

Dodatna pojasnila: Kadar pri programski opremi letnica ni znana, je navedba različice programa obvezna.
Podatki iz podatkovnega arhiva ADP
 
Prva navedenka:
(Hafner - Fink in Malešič, 2016)

Vse naslednje navedenke:
(Hafner - Fink in Malešič, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Hafner - Fink, M. in Malešič, M. (2016). Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM15. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm15/
Kartografska aplikacija
 
Prva navedenka:
(SURS, 2016)

Vse naslednje navedenke:
(SURS, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2016). Indeks staranja [Kartografska aplikacija STAGE]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek http://gis.stat.si/
Spletna stran, statistični podatki
 
Prva navedenka:
(SURS, 2013)

Vse naslednje navedenke:
(SURS, 2013)

Navajanje v seznamu virov:
Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2013). Statistični letopis 2013. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek https://www.stat.si/StatWeb/sl/yearbooks/index&year=2013
Merilni instrument
 
Prva navedenka:
(Friedlander, Escudero in Heatherington, 2002)

Vse naslednje navedenke:
(Friedlander in drugi, 2002)

Navajanje v seznamu virov:
Friedlander, M. L., Escudero, V. in Heatherington, L. (2002). E-SOFTA: System for observig family therapy alliances [Računalniški program in videoposnetki z vajami]. Dostopno prek http://softa-soatif.com/programa-e-soatif-2
Podatki iz podatkovnega arhiva GESIS
 
Prva navedenka:
(European Commission, 2015)

Vse naslednje navedenke:
(European Commission, 2015)

Navajanje v seznamu virov:
European Commission. (2015). Eurobarometer 82.4: The European Parliament, robots, gender equality, and smoking habits, November-December 2014 [Podatkovna datoteka]. Cologne: GESIS Data Archive. ZA5933 Različica 5.0.0. http://dx.doi.org/10.4232/1.12265
Spletna stran, celotna, besedilni podatki, brez navedbe avtorja ali korporativno avtorstvo
 
Prva navedenka:
("Society for the prevention", b. d.)

Vse naslednje navedenke:
("Society for the prevention", b. d.)

Navajanje v seznamu virov:
Society for the prevention of cruelty to animals. (b. d.). Dostopno prek http://www.spca.com/?lang=en

Dodatna pojasnila: Naslove spletnih strani pišemo v pokončnem tisku.
Podatki v tabelah, grafih, na slikah
 
Prva navedenka:
(National Center for Education Statistics, 2009, tabela 151)

Vse naslednje navedenke:
(National Center for Education Statistics, 2009, tabela 151)

Navajanje v seznamu virov:
U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. (2009). Tabela 151: Percentage of public and private high school graduates taking selected mathematics and science courses in high school, by sex and race/ethnicity: Selected years, 1982 through 2005. V U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics (ur.), Digest of Education Statistics (izd. 2009). Dostopno prek http://nces.ed.gov/programs/digest/d09/tables/dt09_151.asp

Dodatna pojasnila: To obliko uporabimo, kadar tabele ali slike ne prevzamemo v celoti iz drugega vira, temveč se sklicujemo le na posamezen podatek iz nje.
Avdio-vizualni mediji
Radijska oz. televizijska oddaja (posnetka ni oz. je nedostopen)
 
Prva navedenka:
(Smith, 1999)

Vse naslednje navedenke:
(Smith, 1999)

Navajanje v seznamu virov:
Smith, K. G. (producent). (1999, 19. september). Every day news [Televizijska oddaja]. New York: West Broadcasting.

Dodatna pojasnila: Podatki so iz napovedne oz. odjavne špice. Če te ni, podatek poiščemo na IMDB.com, v Wikiviru in na podobnih straneh.
Epizoda RTV-serije, del radijske oz. televizijske oddaje, spletni dostop
 
Prva navedenka:
(Sepic, 2008)

Vse naslednje navedenke:
(Sepic, 2008)

Navajanje v seznamu virov:
Sepic, M. (scenarist). (2008, 15. januar). Federal prosecutors eye MySpace bullying case [Epizoda radijske oddaje]. V NPR (producent), All Things Considered. Dostopno prek http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=18121662
Filmski izrezek (ang. film clip) s spleta
 
Prva navedenka:
(Kaufman, Mosconi in Hawkey, 1979)

Vse naslednje navedenke:
(Kaufman in drugi, 1979)

Navajanje v seznamu virov:
Kaufman, J. C. (producent), Mosconi, R. (režiser) in Hawkey, P. (scenarist). (1979). Coca-cola classic ad: Mean Joe Greene [Videoposnetek]. Dostopno prek https://www.youtube.com/watch?v=xffOCZYX6F8
Radijska oz. televizijska oddaja iz spletnega arhiva
 
Prva navedenka:
(Parks in Keith, 2017)

Vse naslednje navedenke:
(Parks in Keith, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Parks, M. in Keith, T. (2017, 17. julij). Timeline of Trump and Russia in mid-2016: A series of coincidences or something more? [Radijska oddaja]. V NPR (producent). Dostopno prek http://www.npr.org/2017/07/17/537323120/timeline-of-trump-and-russia-in-mid-2016-a-series-of-coincidences-or-something-m
Epizoda RTV-serije, del radijske oz. televizijske oddaje (posnetka ni oz. je nedostopen)
 
Prva navedenka:
(Egan in Alexander, 2005)

Vse naslednje navedenke:
(Egan in Alexander, 2005)

Navajanje v seznamu virov:
Egan, D. (scenarist) in Alexander, J. (režiser). (2005). Failure to communicate [Epizoda televizijske serije]. V D. Shore (izvršni producent), House. New York: Fox Broadcasting.

Dodatna pojasnila:
V tem primeru natančen dan objave ni znan. Če je datum predvajanja znan, ga napišemo.
Glasbeni posnetek, CD
 
Prva navedenka:
(Lang, 2008)

Vse naslednje navedenke:
(Lang, 2008)

Navajanje v seznamu virov:
Lang, K. D. (2008). Shadow and the frame. V Watershed [CD]. New York: Nonesuch Records.
Radijska oz. televizijska oddaja iz podatkovnih zbirk oz. arhivov
 
Prva navedenka:
(Vešligaj, 2017)

Vse naslednje navedenke:
(Vešligaj, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Vešligaj, M. (avtor in voditelj oddaje). (2017, 17. julij). Porast turističnih obiskov v Ljubljani [Radijska oddaja]. V A. Terlep (ur.), Prvi program: Studio ob 17h. Ljubljana: Radio Slovenija. Dostopno prek https://radioprvi.rtvslo.si/2017/07/studio-ob-17-ih-61/
Film
 
Prva navedenka:
(Greene in del Toro, 2015)

Vse naslednje navedenke:
(Greene in del Toro, 2015)

Navajanje v seznamu virov:
Greene, C. (producent) in del Toro, G. (režiser). (2015). Crimson peak [Film]. United States: Legendary Pictures.
Podkast
 
Prva navedenka:
(Van Nuys, 2008)

Vse naslednje navedenke:
(Van Nuys, 2008)

Navajanje v seznamu virov:
Van Nuys, D. (producent). (2008, 18. december). #187 – Happy at last with Richard O’Connor, Ph.D. [Zvočni posnetek]. Dostopno prek http://shrinkrapradio.com/187-happy-at-last-with-richard-oconnor-phd/
Vizualna umetniška dela
Fotografija iz fizičnega arhiva
 
Prva navedenka:
(Yerkes, pribl. 1917-1954)

Vse naslednje navedenke:
(Yerkes, pribl. 1917-1954)

Navajanje v seznamu virov:
[Fotografije Roberta M. Yerkesa]. (pribl. 1917-1954). Robert Mearns Yerkes papers (predal 137, mapa 2292). Rokopisi in arhivi, Yale University Library, New Haven, CT.

Dodatna pojasnila: Naslove sicer nenaslovljenih umetniških del napišemo v pokončem tisku in v oglatem oklepaju.
Umetniško delo s spleta
 
Prva navedenka:
(Zvest, 2003)

Vse naslednje navedenke:
(Zvest, 2003)

Navajanje v seznamu virov:
Zvest, A. (2003). Soline [Slika]. Dostopno prek http://www.sloart.si/p-1362-apollonio-zvest-soline.aspx
Fotografija s spleta
 
Prva navedenka:
(Close, 2002)

Vse naslednje navedenke:
(Close, 2002)

Navajanje v seznamu virov:
Close, C. (2002). Ronald. [Fotografija]. Museum of Modern Art, New York. Dostopno prek http://www.moma.org/collection/browse_results.php?object_id=108890

Dodatna pojasnila:
Naslove umetniških del, ki imajo lastni naslov, pišemo v ležečem tisku.
 
Fotografija iz spletnega arhiva ali podatkovne zbirke
 
Prva navedenka:
(TV Ljubljana, 1956)

Vse naslednje navedenke:
(TV Ljubljana, 1956)

Navajanje v seznamu virov:
TV Ljubljana (1956). Fotografije iz zapuščine Frana Žižka [Album fotografij]. Dostopno prek https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-2GG4ZGFF
Zemljevidi
Zemljevid
 
Prva navedenka:
(Metsker maps, 1979)

Vse naslednje navedenke:
(Metsker maps, 1979)

Navajanje v seznamu virov:
Metsker maps. (1979). Metsker's map of Island county, Washington [Zemljevid]. (pribl. 1 : 70.000). Tacoma, WA: Metsker Maps.

Dodatna pojasnila: Če zemljevid nima formalnega naslova, naslov oblikujemo sami in ga navedemo v oglatem oklepaju.
Če zemljevid nima individualnega ali korporativnega avtorja, postavimo naslov na prvo mesto. Za navajanje v besedilu uporabimo ključne besede iz naslova.
Zemljevid s spleta
 
Prva navedenka:
(U.S. Fish and Wildlife Service, 2009)

Vse naslednje navedenke:
(U.S. Fish and Wildlife Service, 2009)

Navajanje v seznamu virov:
U.S. Fish and Wildlife Service (kartograf). (2009). Cahaba River Natural Refuge [Zemljevid]. (1 : 24.000). Dostopno prek https://permanent.access.gpo.gov/lps109506/
2009BoundaryMap.pdf
Zemljevid iz atlasa oz. monografije
 
Prva navedenka:
(Magocsi, 2003)

Vse naslednje navedenke:
(Magocsi, 2003)

Navajanje v seznamu virov:
Magocsi, P. R. (2003). Population movements, 1944-1948 [Zemljevid]. (1 : 8.890.000). V P. R. Magocsi, Historical atlas of Central Europe. (Revidirana in razširjena izd.). (str. 53). Seattle: University of Washington Press.
Zemljevid v serijski publikaciji z DOI
 
Prva navedenka:
(Thom, 2009)

Vse naslednje navedenke:
(Thom, 2009)

Navajanje v seznamu virov:
Thom, B. (2009). Hul'qumi'num traditional territory statement of intent [Zemljevid]. (Merilo ni navedeno). V B. Thom, The paradox of boundaries in coast Salish territories. Cultural Geographies, 16(2), 193. http://dx.doi.org/10.1177/1474474008101516
Zemljevid iz revije
 
Prva navedenka:
(Clut, 2006)

Vse naslednje navedenke:
(Clut, 2006)

Navajanje v seznamu virov:
Clout, H. (2006). Figure 2: France: Types of countryside [Zemljevid]. (Merilo ni navedeno). V H. Clout. Rural France in the new millennium: Change and challenge. Geography, 91, 207.
Standardi in patenti
Standard
 
Prva navedenka:
(International Organization for Standardization [ISO], 2016)

Vse naslednje navedenke:
(International Organization for Standardization [ISO], 2016)

Navajanje v seznamu virov:
International Organization for Standardization. (2016). Occupational health and safety management systems—Requirements with guidance for use (ISO/DIS Standard No. 45001). Dostopno prek http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=63787
Patent
 
Prva navedenka:
(U.S. Patent No. 123,445, 1988)

Vse naslednje navedenke:
(U.S. Patent No. 123,445, 1988)

Navajanje v seznamu virov:
Smith, I. M. (1988). U.S. Patent No. 123,445. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Dodatna pojasnila: Navedemo leto odobritve patenta in ne datuma zaprositve za dodelitev patenta.
Dokumenti (pravni, zakonodajni, izvršilni)

Pri pravnih in nekaterih zakonodajnih dokumentih takoj za navedenko dodamo številčenje za opombo pod črto in v opombi vir še natančneje opredelimo.
Pravni dokumenti
Pravni viri so v osnovi sodbe nacionalnih in mednarodnih sodišč.
Ustava
 
Prva navedenka:
(Ustava Republike Slovenije, 1991 in dop. 2006, 3.a člen)1

Vse naslednje navedenke:
(Ustava Republike Slovenije, 1991 in dop. 2006, 3.a člen)

Navajanje v seznamu virov:
Ustava Republike Slovenije. (1991 in dop. 2006). Uradni list Republike Slovenije št. 68/06. 30 junij. Dostopno prek http://www.us-rs.si/media/ustava.republike.slovenije.pdf
Sklep sodišča
 
Prva navedenka:
(Sklep Ustavnega sodišča, 2016, 3. točka)4

Vse naslednje navedenke:
(Sklep Ustavnega sodišča, 2016, 3. točka)

Navajanje v seznamu virov:
Sklep Ustavnega sodišča (2016). Št. U-I-85/16, Up-398/16. Republika Slovenija, Ustavno sodišče. 14. julij. Dostopno prek http://www.us-rs.si/media/u-i-85-16.up-398-16.pdf
Mednarodna pogodba
 
Prva navedenka:
(Ustanovna listina Združenih narodov, 51. člen)2

Vse naslednje navedenke:
(Ustanovna listina Združenih narodov, 51. člen)

Navajanje v seznamu virov:
Ustanovna listina Združenih narodov – Charter of the United Nations, podpisana 26. junija 1945 v San Franciscu, v veljavi od 24. oktobra 1945. Dostopno prek http://www.un.org/en/charter-united-nations/
Sodba mednarodnega sodišča
 
Prva navedenka:
(Tožilec vs. Radislav Krstić, 2001, 1. odstavek)5

Vse naslednje navedenke:
(Tožilec vs. Radislav Krstić, 2001, 1. odstavek).

Navajanje v seznamu virov:
Tožilec vs. Radislav Krstić (sodba) – Prosecutor v. Radislav Krstić (trial judgement). (2001). IT-98-33-T. ICTY, 2. avgust. Dostopno prek http://www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/krs-tj010802e.pdf
Mednarodna pogodba
 
Prva navedenka:
(Pogodba o Evropski uniji, 49. člen)3

Vse naslednje navedenke:
(Pogodba o Evropski uniji, 49. člen)

Navajanje v seznamu virov:
Pogodba o Evropski uniji, podpisana 7. februarja 1992 v Maastrichtu, v veljavi od 1. novembra 1993, kot jo spreminja Lizbonska pogodba, podpisana 13. decembra 2007 v Lizboni, v veljavi od 1. decembra 2009. Dostopno prek http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=SL
Zakonodajni dokumenti
Zakonodajni viri so v osnovi odločitve političnih organov ter so nacionalni (ustava, zakoni, podzakonski akti itd.) in mednarodni (odločitev odločevalskega organa mednarodne vladne organizacije).
Zakon
 
Prva navedenka:
(Zakon o delovnih razmerjih - ZDR-1, 2013, 2. člen)6

Vse naslednje navedenke:
(Zakon o delovnih razmerjih - ZDR-1, 2013, 2. člen)

Navajanje v seznamu virov:
Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1. (2013). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 12. aprila. Dostopno prek http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
Gradivo za seje državnih organov in teles
 
Prva navedenka:
(Besedilo Predloga zakona o dajatvah za motorna vozila, 2017, Ocena stanja)9

Vse naslednje navedenke:
(Besedilo Predloga zakona o dajatvah za motorna vozila, 2017, Ocena stanja)

Navajanje v seznamu virov:
Besedilo Predloga zakona o dajatvah za motorna vozila. (2017). Vlada Republike Slovenije predsedniku Državnega zbora, 16. junij. Prva obravnava. Dostopno prek http://imss.dz-rs.si/imis/a47281f59658bf7af1f8.pdf
Odločitev mednarodne vladne organizacije
 
Prva navedenka:
(Splošna deklaracija človekovih pravic, 1948, 5. člen)7

Vse naslednje navedenke:
(Splošna deklaracija človekovih pravic, 1948, 5. člen)

Navajanje v seznamu virov:
Splošna deklaracija človekovih pravic. (1948). Sprejeta in razglašena z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov št. 217 A (III), 10. decembra. Dostopno prek http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/
slv.pdf
Gradivo za seje organov mednarodne vladne organizacije
 
Prva navedenka:
(Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - območje svobode, varnosti in pravice v interesu državljanov, 2009, 4. naslov)10

Vse naslednje navedenke:
(Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - območje svobode, varnosti in pravice v interesu državljanov, 2009, 4. naslov)

Navajanje v seznamu virov:
Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - območje svobode, varnosti in pravice v interesu državljanov – Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - An area of freedom, security and justice serving the citizen. (2009). COM (2009) 262 final, 10. junij. Dostopno prek https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/ communication_2009_0262_final_1.pdf
Odločitev mednarodne vladne organizacije
 
Prva navedenka:
(Dublinska uredba, 2013, preambula, 39. točka)8

Vse naslednje navedenke:
(Dublinska uredba, 2013, preambula, 39. točka)

Navajanje v seznamu virov:
Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev). Dostopno prek http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=en
Izvršilni dokumenti
Izvršilni dokumenti so gradiva in strateški dokumenti nacionalnega (vladnega) organa in organov mednarodne vladne organizacije.
Strateški dokument vlade
 
Prva navedenka:
(Ministrstvo za zunanje zadeve, 2015, 3.3 naslov)

Vse naslednje navedenke:
(Ministrstvo za zunanje zadeve 2015, 3.3 naslov)

Navajanje v seznamu virov:
Ministrstvo za zunanje zadeve. (2015). Slovenija: varna, uspešna in v svetu spoštovana: Zunanja politika Republike Slovenije. Dostopno prek http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/foto/1507/
STRATESKI_DOKUMENT_-_KONCNO_-_PDF.pdf
Gradivo za seje organov mednarodne vladne organizacije
 
Prva navedenka:
(European Commission, 2017, 2. naslov)

Vse naslednje navedenke:
(European Commission, 2017, 2. naslov)

Navajanje v seznamu virov:
European Commission. (2017). Bela knjiga o prihodnosti EvropeWhite paper on the future of Europe. COM(2017)2025, 1. marec. Dostopno prek https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
Intervjuji
Posneti intervju, dokumentiran, arhiviran
 
Prva navedenka:
(Smith, 1989)

Vse naslednje navedenke:
(Smith, 1989)

Navajanje v seznamu virov:
Smith, M. B. (1989, 12. avgust). Intervjuval C. A. Kiesler [Posnetek na traku]. President's oral history project, American Psychological Association. APA Archives, Washington.

Dodatna pojasnila: Najprej navedemo arhiv, nato kraj arhiva.
Intervju, objavljen v RTV-oddaji, dostopen v spletnem arhivu medija
 
Prva navedenka:
(Lavtižar Bebler, 2008)

Vse naslednje navedenke:
(Lavtižar Bebler, 2008)

Navajanje v seznamu virov:
Lavtižar Bebler, D. (intervjuvanec). (2008, 5. marec). [Intervju o noveli zakona o odvetništvu]. Intervjuvala A. Šter. V Diagonale [Televizijska oddaja]. Ljubljana: RTV Slovenija. Dostopno prek http://4d.rtvslo.si/arhiv/diagonale/12363214
Intervju, objavljen v RTV-oddaji
 
Prva navedenka:
(Mandič, 2007)

Vse naslednje navedenke:
(Mandič, 2007)

Navajanje v seznamu virov:
Mandič, S. (2007, 17. oktober). [Intervju o spremembah stanovanjskega zakona]. Intervjuvala A. Šter. V Diagonale [Televizijska oddaja]. Ljubljana: RTV Slovenija.

Dodatna pojasnila: Naslov, ki smo ga oblikovali sami, napišemo v oglatem oklepaju.
Intervju, neobjavljen, nearhiviran
 
Prva navedenka:
(Pahor, osebni intervju, 2015, 17. maj)11

Vse naslednje navedenke:
(Pahor, osebni intervju, 2015, 17. maj)

Navajanje v seznamu virov:
/

Dodatna pojasnila: V končnem poglavju z naslovom Viri takega intervjuja ne navajamo. Takoj za navedenko dodamo številko za opombo pod črto in v opombi pojasnimo, da je vir na voljo pri avtorju/avtorici.
Intervju, objavljen v obliki pisnega prispevka
 
Prva navedenka:
(Kanjuo - Mrčela in Korajžija, 2002)

Vse naslednje navedenke:
(Kanjuo - Mrčela in Korajžija, 2002)

Navajanje v seznamu virov:
Kanjuo - Mrčela, A. (intevjuvanka) in Korajžija, N. (novinar). (2002). Omejujejo vas samo pričakovanja drugih. Manager, (7/8), 69-71.

Dodatna pojasnila: Primer vira (revija Manager), ki nima letnika izdaje.
Blogi in osebno internetno komuniciranje
Blog
 
Prva navedenka:
(Damijan, 2017)

Vse naslednje navedenke:
(Damijan, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Damijan, J. P. (2017, 19. julij). Demokracija po ameriško: privatizacija vlade in tiranija na delovnih mestih [Blog]. Dostopno prek https://damijan.org/
Sporočilo arhivirano na internetu (forumi, diskusijske skupine)
 
Prva navedenka:
(Crotty, 2015)

Vse naslednje navedenke:
(Crotty, 2015)

Navajanje v seznamu virov:
Crotty, D. (2015, 11. maj). Re: Should we retire the term "predatory publishing"? [Komentar na spletnem forumu]. Dostopno prek https://scholarlykitchen.sspnet.org/2015/05/11/should-we-retire-the-term-predatory-publishing/
Sporočilo, poslano prek Twitterja, korporativni avtor
 
Prva navedenka:
(Reuters Top News, 2016)

Vse naslednje navedenke:
(Reuters Top News, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Reuters Top News [Reuters]. (2016, 1. november). Inside David Bowie's art collection [Twitter]. Dostopno prek https://twitter.com/i/moments/793575609028915200
Govor, objavljen na spletu
 
Prva navedenka:
(Juncker, 2017)

Vse naslednje navedenke:
(Juncker, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Juncker, J-C. (2017, 13. september). Govor o stanju v Uniji 2017. Dostopno prek http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_sl.htm
Osebno sporočilo (elektronsko ali navadno pismo, konzultacije ipd.) - nejavno in nearhivirano (niti v lastnem arhivu)
 
Prva navedenka:
… po ekologu J. Mohlhenrichu (osebno komuniciranje, 2008, 5. januar)

Vse naslednje navedenke:
… po ekologu J. Mohlhenrichu (osebno komuniciranje, 2008, 5. januar)

Navajanje v seznamu virov:
/

Dodatna pojasnila: V končnem poglavju z naslovom Viri takega komuniciranja ne navajamo.
Sporočilo, poslano na seznam e-naslovov
 
Prva navedenka:
(Baker, 2016)

Vse naslednje navedenke:
(Baker, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Baker, D. (2016, 8. april). NIST seeking volunteers for Black Box Test [Sporočilo, poslano na seznam e-naslovov]. Dostopno prek https://groups.yahoo.com/neo/groups/forensic-science/conversations/messages/13282
Sporočilo, poslano prek Twitterja, individualni avtor
 
Prva navedenka:
(Gates, 2013)

Vse naslednje navedenke:
(Gates, 2013)

Navajanje v seznamu virov:
Gates, B. [BillGates]. (2013, 26. februar). #Polio is 99% eradicated. Join me & @FCBarcelona as we work to finish the job and #EndPolio. VIDEO: http://b-gat.es/X75Lvy [Twitter]. Dostopno prek https://twitter.com/BillGates/status/306195345845665792
Osebno sporočilo, arhivirano v lastnem arhivu (v obliki e-pošte, posnetka zaslona, ohranjenega navadnega pisma ipd.)
 
Prva navedenka:
(Pahor, osebno pismo, 2015, 17. maj)12

Vse naslednje navedenke:
(Pahor, osebno pismo, 2015, 17. maj)

Navajanje v seznamu virov:
/

Dodatna pojasnila: V končnem poglavju z naslovom Viri takega intervjuja ne navajamo. Takoj za navedenko dodamo številko za opombo pod črto in v opombi pojasnimo, da je vir na voljo pri avtorju/avtorici.
Sporočilo na Facebooku (osebna stran)
 
Prva navedenka:
(Zuckerberg, 2017)

Vse naslednje navedenke:
(Zuckerberg, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Zuckerberg, M. (2017, 19. julij). [One way to bring the world closer together is by helping more people join meaningful communities …]. Facebook [Osebna stran]. Dostopno prek https://www.facebook.com/zuck?fref=ts

Dodatna pojasnila: Citiranje družbenih medijev: če objava nima naslova, ga oblikujemo sami (uporabimo do 40 besed iz objave) in ga napišemo v oglatem oklepaju.
TED-pogovori
 
Prva navedenka:
(Palmer, 2013)

Vse naslednje navedenke:
(Palmer, 2013)

Navajanje v seznamu virov:
Palmer, A. (2013, februar). Amanda Palmer: The art of asking [Videoposnetek]. Dostopno prek https://www.ted.com/talks/amanda_palmer_the_art_of_asking
Ostalo
Pismo iz zasebne zbirke
 
Prva navedenka:
(Zacharius, 1953)

Vse naslednje navedenke:
(Zacharius, 1953)

Navajanje v seznamu virov:
Zacharius, G. P. (1953, 15. avgust). [Pismo Williamu Ricklu]. Kopija v posesti Hendrike Vande Kemp.
Arhivski ali zgodovinski vir, katerega avtor ali/in datum je (relativno) znan, vendar ni naveden na dokumentu
 
Prva navedenka:
(Allport?, pribl. 1937)

Vse naslednje navedenke:
(Allport?, pribl. 1937)

Navajanje v seznamu virov:
[Allport, A.?]. [pribl. 1937]. Marion Taylor today—by the biographer. Neobjavljen rokopis, Marion Taylor Papers. Schlesinger Library, Radcliffe College, Cambridge.

Dodatna pojasnila: Podatke, ki smo jih pridobili izven vira, navedemo v oglatem oklepaju. Z vprašajem nakažemo, da smo o avtorstvu samo sklepali.
FAQ
1. vprašanje: Študent je tuje interne dokumente (ki sicer niso javno dostopni, jih je pa pridobil kot informacije javnega značaja od ministrstva oz. v enem primeru od politične stranke) shranil v svoj Dropbox in jih želi citirati kot

Dropbox. (b.d. a). Poročila koncesionarjev […] za leto 2017. Dostopno prek: povezava na javni dropbox

Odgovor: To vprašanje se tiče objave arhivskega, internega gradiva v vaši nalogi, ki bo javno dostopna, torej govorimo o reproduciranju gradiva. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ne določa obsega (ne)dovoljenega reproduciranja. Po našem mnenju je za reproduciranje celih strani dokumentov potrebno soglasje nosilcev avtorskih pravic, za kar jih zaprosite.  Enako velja za primer, ko želite (oz. ste že) objavili tuje dokumente v Dropboxu, kjer so javno dostopni. Tudi za take dokumente morate navesti vir, torej ministrstvo (mesto, kjer ste jih shranili, ni navedba vira), obenem pa za objavo prek Dropbox potrebujete soglasje nosilca avtorskih pravic.

2. vprašanjeŽelim navesti podzakonski akt (merila NAKVIS)  - ali gre za izvršilni dokument?

Odgovor: Da, podzakonski dokumenti (npr. merila, pravilniki, navodila ministrstev) se navajajo kot izvršilni dokumenti (v Navodilih na str. 48, omenjeno tudi med primarnimi viri na str. 11).
 
3. vprašanje: Želim citirati iskalne zadetke spletnega brskalnika Google za določeno besedno zvezo v določenem časovnem obdobju. Trenutno v besedilu citiram na sledeč način (Google, b.d. a/b) in nato v virih: https://www.google.si/search?q=%C5%A0tudentsko+delo&safe=off&source=lnt&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A1%2F1%2F1990%2Ccd_max%3A12%2F31%2F2005&tbm=

Odgovor: podatki, ki se jih pridobi z iskanjem, so del raziskovalne metodologije, v tem smislu tudi seznam zadetkov na googlu (primer: http://blog.apastyle.org/apastyle/2013/10/how-do-i-cite-a-search-in-apa-style.html). Seznam rezultatov iskanja v iskalnikih ni vir, ki bi ga navajali v seznamu virov. Podatki, ki se jih pridobi z iskanjem, so del raziskovalne metodologije. V besedilu se opiše metodološke razloge za poizvedovanje, kje so iskali (v besedilu se navede orodje/stran – tega orodja se ne navede med viri na koncu naloge)), kriterije iskanja, opiše se rezultate, kako in za kaj / zakaj so uporabili rezultate. 
Ker gre za metodološko vprašanje pri zaključnem delu, predlagamo, da se student o tem posvetuje z mentorjem.