Navajanje po pravilih FDV (APA7)

Monografija z enim avtorjem/ico
Navedenka:
(Oblak Črnič, 2009)

Navajanje v seznamu virov:
Oblak Črnič, T. (2020). Mladost na zaslonu: konteksti in protislovja medijskih kultur mladih. Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 

Med naslovom in podnaslovom napišemo dvopičje. Podnaslov je napisan z malo začetnico, razen če se začne z lastnim imenom.
Monografija z več kot 20 avtorji/icami
Navedenka:
(Godechot in drugi, 2020)

Navajanje v seznamu virov: 
Godechot, O., Apascaritei, P., Boza, I., Henriksen, L., Hermansen, A. S., Hou, F., Kodama, N., Křížková, A., Jung, J., Elvira, M., Melzer, S. M., Mun, E., Sabanci, H., Thaning, M., Bandelj, N., Baudour, A., Avent - Holt, D., Kanjuo - Mrčela, A., Lippényi, Z., … Tomaskovic - Devey, D. (2020). The great separation: top earner segregation at work in high-income countries. Max Planck Sciences Po Center.

Dodatna pojasnila: Tri pike pomenijo izpust preostalih avtorjev/avtoric razen zadnjega/zadnje. Za 19. avtorjem/avtorico je vejica, nato presledek, nato tri pike in za njimi ponovno presledek, sledita pa še priimek in začetnica zadnjega avtorja/avtorice.
Monografija, avtor je ustanova
Navedenka:
(Global Environment Coordination, 1994)

Navajanje v seznamu virov:
Global Environment Coordination. (1994). Facing the global environment challenge. Global Environment Coordination Division, The World Bank.

Dodatna pojasnila: Če sta založnika dva ali jih je več, ju oz. jih ločimo z vejico.
Monografija z dvema avtorjema/icama
Navedenka:
(Macionis in Plummer, 2012)

Navajanje v seznamu virov:
Macionis, J. J. in Plummer, K. (2012). Sociology: a global introduction. Pearson/Prentice Hall.

Dodatna pojasnila: Pearson in Prentice Hall nista dve založbi, temveč ena sama, ki ima v imenu poševnico. Znak / je torej del imena.
Monografija z (več) uredniki/cami
Navedenka:
(Harlow in drugi, 1997)
 
Navajanje v seznamu virov:
Harlow, L. L., Mulaik, S. A. in Steiger, J. H. (ur.). (1997). What if there were no significance tests? Erlbaum.

Dodatna pojasnila: Okrajšava (ur.) je ustaljena za enega ali več urednikov/urednic.
Monografsko delo v več zvezkih
Navedenka:
(Koch, 1959-1964)
Koch (1959-1964)

Navajanje v seznamu virov:
Koch, S. (ur.). (1959–1963). Psychology: a study of science (zv. 1–6). McGraw-Hill.
E-knjiga, spletno dostopna
Navedenka:
(Jogan, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Jogan, M. (2016). Katoliška cerkev in družbeno zlo. Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/kc-in-družbeno-zlo_final.pdf?sfvrsn=2
Monografija z do 20 avtorji/icami
Navedenka:
(Žilič Fišer in drugi, 2005)

Navajanje v seznamu virov: 


Žilič Fišer, S., Čander, M., Cizej, B., Čar, A., Štefer, A., Čauševič, A., Turčin, N., Demšar, D., Godec, J., Gregorčič, M., Holc, J., Kos, N., Kunej, M., Madžarac, D., Miše, M., Ravter, S., Šeško, M., Koselj, B. in Milanovič, Ž. (2013). Rastimo skupaj! Let's grow! Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture.

Dodatna pojasnila: Pri do vključno 20 avtorjih/avtoricah v seznamu virov navedemo vse.
Če je končno ločilo že del naslova (v tem primeru !), za njim ni pike.
Poglavje v monografiji z urednikom/co
Navedenka:
(Kustec Lipicer in Doupona Topić, 2015)

Navajanje v seznamu virov:
Kustec Lipicer, S. in Doupona Topić, M. (2015). Sport clubs in Slovenia. V C. Breuer (ur.), Sport clubs in Europe: a cross-national comparative perspective (str. 369–380). Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-17635-2  

Dodatna pojasnila: Pri navedbi urednika/urednice je zaporedje drugačno kot pri navedbi avtorjev/avtoric: najprej navedemo začetnico imena, tej sledi priimek.
Referenčna dela
Navedenka:
(Merriam-Webster´s, 2005)
(Slovar slovenskega knjižnega jezika 2, 2014)

Navajanje v seznamu virov:
Merriam-Webster´s collegiate dictionary (11. izd.). (2005). Merriam-Webster.
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2. (2014). Založba ZRC, ZRC SAZU. https://www.fran.si/

Dodatna pojasnila:
Izdajo navedemo v oklepaju takoj za naslovom. Med naslovom in oklepajem s tem podatkom ni pike, informacija v oklepaju je v pokončnem tisku.
Geslo v referenčnem delu
Navedenka:
(Hanna, 2013)

Navajanje v seznamu virov:
Hanna, R. (2017). Kant's theory of judgment. V E. N. Zalta (ur.), The Stanford encyclopedia of philosophy. Pridobljeno 2. 7. 2020 na https://plato.stanford.edu/entries/kant-judgment/ .

Dodatna pojasnila:
Pridobljeno + datum + na + povezava napišemo, ko se vsebina na povezavi kljub letnici zadnje zaključenosti še nadalje (lahko) periodično ali občasno spreminja.
Ker gre za poved, na koncu postavimo piko.
Referenčna literatura z avtorjem/ico
Navedenka:
(VandenBos, 2007)

Navajanje v seznamu virov:
VandenBos, G. R. (ur.). (2007). APA dictionary of psychology. American Psychological Association.
Geslo v referenčnem delu (brez avtorja/ice)
Če je geslo brez avtorja/avtorice ali urednika /urednice ter datuma objave
 
Navedenka:
(Mednarodni sistem enot, b. d.)

Navajanje v seznamu virov:
Mednarodni sistem enot. (b. d.). V Wikipedia. Fundacija Wikipedia. Pridobljeno 12. 8. 2022 na https://sl.wikipedia.org/wiki/ Mednarodni_sistem_enot.

Dodatna pojasnila:
Pri virih brez datuma objave na mestu, kjer bi morala biti letnica, navedemo b. d. (= brez datuma). Datuma, ki je na spletni strani naveden ob zaščiti avtorskih pravic (ang. copyright), ne navajamo kot datuma objave.
Enciklopedije, slovarje in podobne vire, tako tiskane kot elektronske, v tem spletnem vodiču zajamemo s terminom referenčna dela.
Tiskana izdaja letopisa
Navedenka:
(SURS, 2013)
(Statistični urad Republike Slovenije, 2013)

Navajanje v seznamu virov:
Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2013). Statistični letopis 2013. Statistični urad Republike Slovenije. http://www.stat.si/StatWeb/sl/yearbooks/index 

Dodatna pojasnila:
Če smo v osrednjem besedilu za poimenovanje ustanove kot avtorice uporabljali kratico, jo navedemo za njenim polnim imenom v oglatem oklepaju. Če je nismo uporabljali, je ne napišemo in ne uporabljamo za navedenko.
Visokošolska zaključna dela (samo tiskana)
Navedenka:
(Ferligoj, 1983)

Navajanje v seznamu virov:
Ferligoj, A. (1983). Razvrščanje v skupine z omejitvami [doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta].

Dodatna pojasnila:
Za dela, ki so na voljo samo v tiskani obliki, ne pa tudi elektronsko.
Zaključna naloga iz institucionalne zbirke
Navedenka:
(Popović, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Popović, D. (2016). Onstran ideologije dela in ideja univerzalnega temeljnega dohodka [doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede]. 
http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_popovic-daniel.pdf 

Dodatna pojasnila:
Če je zaključno delo dostopno prek odprto dostopnih podatkovnih zbirk, npr. RUL (Repozitorij Univerze v Ljubljani), povezavo navedemo na koncu opisa.
Zaključna naloga iz komercialnega servisa
Navedenka:
(McNiel, 2006)

Navajanje v seznamu virov:
McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: a personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother (UMI No. 1434728) [Thesis, California State University]. ProQuest Dissertations and Theses. 

Dodatna pojasnila:
Če je zaključno delo dostopno prek plačljivih servisov, kakršna sta npr. ProQuest Dissertations in Theses database, navedemo evidenčno številko v tej zbirki.
Članek v strokovni/znanstveni reviji
Navedenka:
(Zajc, 1992)

Navajanje v seznamu virov:
Zajc, D. (1992). Odnos med parlamentom in vlado: vloga delovnih teles pri zagotavljanju temeljnih funkcij parlamenta. Vestnik za javno upravo, 28(3/4), str. 239–242.

Dodatna pojasnila:
Naslov revije in letnik izdaje pišemo v ležečem tisku. Vejica za naslovom revije je stavljena pokončno.
Članek v reviji, dostopen (tudi) prek spleta
Navedenka:
(Zavratnik in Šori, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Zavratnik, S. in Šori, I. (2016). Od "Nesimo jih vun!" k zamolku ulice: diskusija o kriminalizaciji uporov in premiku k družbi nadzora. Družboslovne razprave, 32(82), str. 13–32. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MRC97DBL 
Prispevek v časniku
Za prispevke v tiskanem dnevniku z avtorjem/avtorico.
 
Navedenka:
(Slabe, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Slabe, D. (2017, 25. maj). Evropa in Trumpova nova ljubezen do Nata. Delo, str. 3.

Dodatna pojasnila:
Letnik in številko lahko izpustimo.
Prispevki dostopni (tudi) prek spleta
Navedenka:
(Isaac, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Isaac, M. (2017, 21. junij). Uber founder Travis Kalanick resigns as C.E.O. The New York Times. https://www.nytimes.com/2017/06/21/technology/uber-ceo-travis-kalanick.html 

Dodatna pojasnila:
Navedemo popolne neposredne povezave do e-prispevka. Če neposreden dostop do objave  ni mogoč (npr. prispevek, ki je najdljiv samo z iskanjem po podstraneh), navedemo e-povezavo do krovnega spletnega mesta. 
Članek iz e-revije, brez strani
Navedenka:
(Makiya, 2008)

Navajanje v seznamu virov:
Makiya, K. (2008, 17. marec). How did I get Iraq wrong? Slate. http://www.slate.com/articles/news_and_politics/ politics/2008/03/how_did_i_get_iraq_wrong_9.html
​Članek v reviji (do 20 avtorjev/ic)
Navedenka:
(Žlahtič Zupanc in drugi, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Žlahtič Zupanc, M., Pogorelčnik, A., Kržišnik, D., Lesar, B., Thaler, N. in Humar, M. (2017). Model za določanje življenjske dobe lesa listavcev. Les, 66(1), str. 53−59.
​Članek v suplementu revije
Navedenka:
(Splichal, 2009)

Navajanje v seznamu virov:
Splichal, S. (2009). Javno v zasebnem, zasebno o javnem: mnenjske poizvedbe v političnem procesu. Javnost, 16(supl.), str. S81–S98. http://javnost-thepublic.org/article/pdf/2009/5/5/ 
Članek v zelenem dostopu
Članki, sprejeti v objavo, ki še niso uvrščen v številko revije, so pa na voljo zaradi zelenega odprtega dostopa.   

Navedenka:
(Briscoe, v tisku)

Navajanje v seznamu virov:
Briscoe, R. (v tisku). Egocentric spatial representation in action and perception. Philosophy and Phenomenological Research. http://cogprints.org/5780/1/ECSRAP.F07.pdf

Dodatna pojasnila: 
Članek še ni dostopen na spletni strani revije. Založniki lahko dovolijo avtorjem/avtoricam, da objavijo spletno različico članka pred tiskano objavo v institucionalnem repozitoriju (npr. RUL).
Prispevek v časniku, brez navedbe avtorja
Navedenka:
(Poletna noč in Jože Privšek, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Poletna noč in Jože Privšek. (2017, 21. junij). Dnevnik, str. 29.
Članek z identifikatorjem DOI
Navedenka:
(Engesser in drugi, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Engesser, S., Ernst, N., Esser, F. in Büchel, F. (2017). Populism and social media: how politicians spread a fragmented ideology. Information, Communication & Society, 20(8), str. 1109–1126. http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2016.1207697 
Članek v reviji (več kot 20 avtorjev/ic)
Navedenka:
(Tomaskovic-Devey in drugi, 2020)

Navajanje v seznamu virov:
Tomaskovic - Devey, D., Rainey, A., Avent - Holt, D., Bandelj, N., Boza, I., Cort, D., Godechot, O., Hajdu, G., Hällsten, M., Henriksen, L. F., Hermansen, A. S., Hou, F., Jung, J., Kanjuo - Mrčela, A., King, J., Kodama, N., Kristal, T., Krízková, A., Lippényi, Z., … Tufail Z. (2020). Rising between-workplace inequalities in high-income countries. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(17), str. 9277–9283. https://doi.org/10.1073/pnas.1918249117

Dodatna pojasnila:
Pri naslovih revij v angleščini ohranjamo velike začetnice pri vseh polnopomenskih besedah.
Članek, sprejet v objavo
Članki, ki so sprejet v objavo, a še niso uvrščen v številko revije, so pa dostopni na spletni strani založnika.
 
Navedenka:
Maras in drugi (2016)

Navajanje v seznamu virov:
Maras, P., Thompson, T., Gridley, N. in Moon, A. (2016). The "About me" questionnaire: Factorial structure and measurement invariance. Journal of Psychoeducational Assessment. Predobjava na spletu. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0734282916682909

Dodatna pojasnila:
Članek je dostopen na spletni strani revije, v kateri bo objavljen. Advance online publication prevedemo v predobjava na spletu.
Članek v nadaljevanjih
Za članke, ki izhajajo v več (ne nujno zaporednih) številkah dnevnika, tednika ali mesečnika.
 
Navedenka:
(Lipičnik, 1993)

Navajanje v seznamu virov:
Lipičnik, M. (1993, februar–julij). Avtocesta Ljubljana Maribor: petletni plan. Gradbeni vestnik, 2(2–7).

Dodatna pojasnila:
Izpustimo navajanje strani, ker so lahko nadaljevanja v različnih številkah na različnih straneh. 
Članek z dodatnim gradivom na spletu
Navedenka:
(Van de Schoot in drugi, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Van de Schoot, R., Winter, S. D., Ryan, O., Zondervan-Zwijnenburg, M. in Depaoli, S. (2017). A systematic review of Bayesian articles in psychology: the last 25 years [dodatno gradivo na spletu]. Psychological Methods, 22(2), str. 217–239. http://dx.doi.org/10.1037/met0000100.supp 

Dodatna pojasnila:
Pojasnilo vrste objave napišemo v oglatem oklepaju.
​Recenzija v obliki prispevka v reviji
Navedenka:
(Vobič, 2013)

Navajanje v seznamu virov:
Vobič, I. (2013). [Recenzija knjige Zgodbe s ploščate Zemlje: laži, izkrivljanja in propaganda v globalnih medijih, N. Davies]. Družboslovne razprave, 29(73), str. 152-154.

Dodatna pojasnila:
Tudi naslov recenziranega dela je napisan ležeče.
 
​Recenzija videoposnetka
Navedenka:
(Axelman in Shapiro, 2007)

Navajanje v seznamu virov:
Axelman, M. in Shapiro, J. L. (2007). Does the solution warrant the problem? [recenzija videoposnetka Brief therapy with adolescents, J. M. Litrrell]. PsycCRITIQUES, 52(51). http://dx.doi.org/10.1037/a0009036 

Dodatna pojasnila:
Če prispevek nima številčenih strani, podatek o straneh izpustimo. 
​Recenzija videoigre, s spleta
Navedenka:
(ValH, b. d.)

Navajanje v seznamu virov:
ValH. (2021, 12. september). Pathfinder: wrath of the righteous review [recenzija videoigre na spletu]. GameBanshee. https://www.gamebanshee.com/reviews/125485-pathfinder-wrath-of-the-righteous-review.html 

Dodatna pojasnila:
Če se avtor/avtorica podpiše z vzdevkom tega navedemo kot ime in uporabimo v navedenki.
 
Dnevnik, tednik ali mesečnik
Navedenka:
(Cosmopolitan, 2010)

Navajanje v seznamu virov:
Cosmopolitan. (2010, maj–december). Adria Media Ljubljana.

Dodatna pojasnila: 
Primer kaže, da je bila kot vir uporabljena celotna vsebina revije Cosmopolitan za obdobje maj-december.
Tematska številka revije, redno številčena
Navedenka:
(Stare, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Stare, J. (ur.). (2016). Možnosti in priložnosti za strukturne spremembe v javnem sektorju [posebna številka revije]. Mednarodna revija za javno upravo, 14(2/3). 
Dodatna številka revije, neštevilčena
Navedenka:
(Poler Kovačič, 2015)

Navajanje v seznamu virov:
Poler Kovačič M. (ur.). (2015). Osolnikov zbornik [dodatna številka revije]. Javnost, 22(supl.).
​Zbornik posvetovanja z urednikom/co
Navedenka:
(Sitar in drugi, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Sitar, A. S., Aleksić, D., Kovač, J., Peljhan, D., Rozman, R. in Stare, A. (ur.). (2016). Corporate Governance: Challenges and Development: Conference Papers. Slovenian Academy of Management. 

Dodatna pojasnila:
Pri naslovih zbornikov v angleščini ohranjamo veliko začetnico pri vseh polnopomenskih besedah.
​Povzetek prispevka s posvetovanja na spletu
Navedenka:
(Cugmas in Ferligoj, 2015)

Navajanje v seznamu virov:
Cugmas, M. in Ferligoj, A. (2015, 16.–18. oktober). Comparing partitions from non-equal sets of units [prispevek na konferenci]. 20th Young Statisticians Meeting, Vorau, Austria. http://www.stat.tugraz.at/ysm20/Cugmas.pdf
Prispevek v zborniku
Navedenka:
(Koleša in Jaklič, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Koleša, I. in Jaklič, A. (2016). Managing interorganisational networks for internationalisation of small and medium sized enterprises. V A. S. Sitar, D. Aleksić, J. Kovač, D. Peljhan in R. Rozman (ur.), Corporate Governance: Challenges and Development: Conference Papers (str. 132–158). Slovenian Academy of Management.

Dodatna pojasnila:
Pri številu urednikov/urednic velja enako kot pri avtorjih/avtoricah: pri do vključno 20 urednikih/urednicah navedemo vse.
Prispevek v zborniku (monografija v zbirki)
Prispevek v monografskem zborniku s posvetovanja, pri čemer je monografija del knjižne zbirke.
 
Navedenka:
(Katz in drugi, 2007)

Navajanje v seznamu virov:
Katz, I., Gabayan, K. in Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. V J. Banc-Talon, W. Philips, D. Popescu in P. Scheunders (ur.), Lecture Notes in Computer Science: zv. 4678, Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (str. 97–108). Springer.

Dodatna pojasnila: 
V ležečem tisku navedemo tako naslov zbirke (Lecture Notes in Computer Science) kot naslov monografije (Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems), med obema naslovoma stoji vejica. 
Če ima knjižna zbirka štete zvezke, jih navedemo za naslovom zbirke za dvopičjem.
Elaborat, tehnično poročilo
Navedenka:
(Abram in drugi, 2014)

Navajanje v seznamu virov:
Abram, A., Kevorkijan, V., Cvahte, P. in Dražić, G. (2014). Hidrotermalna priprava fotokatalitičnih prevlek na aluminiju (IJS, delovno poročilo, 11719). Institut "Jožef Stefan".

Dodatna pojasnila: Vrsto poročila in/ali dodeljene identifikacijske številke navedemo v oklepaju takoj za naslovom.
Raziskovalno poročilo (na spletu)
Navedenka:
(Adam in drugi, 2006)

Navajanje v seznamu virov:
Adam, F., Makarovič, M., Tomšič, M. in Lah, P. (2006). Stanje medijskega pluralizma v Sloveniji: preliminarno raziskovalno poročilo. Inštitut za razvojne in strateške analize. http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/mediji/Stanje_medijskega_pluralizma_v_Sloveniji_01.pdf
Poročilo organa mednarodne organizacije
Navedenka:
(European Commission, Directorate General for Research & Innovation, 2011)

Navajanje v seznamu virov:
European Commission, Directorate General for Research & Innovation. (2011). Fourth FP7 monitoring report: monitoring report 2010. https://wbc-rti.info/object/document/7377/attach/fourth_fp7_monitoring_report.pdf
​Interna publikacija podjetja
Navedenka:
(Lek, d. d., 2011)

Navajanje v seznamu virov:
Lek, d. d. (2011). Poročilo o uspešnosti podjetja: interno gradivo. Lek.

Dodatna pojasnila: 
Lek kot avtorj ima oznako vrste podjetja (d. d.), kot založnik pa te oznake nima.
Programska oprema, znano avtorstvo
Navedenka:
(Logar in drugi, 2013)

Navajanje v seznamu virov:
Logar, I., Prezelj, I. in Degan, R. (2013). Interaktivno ocenjevanje tveganj kritične infrastrukture = Integrated computer program for interactive risk assessment in the field of critical infrastructure [programska oprema]. LUZ. http://riskgis.projekti.si/PassAuth/AutoAuth.aspx?ReturnUrl=/gis/profile.aspx?id=OcenjevanjeTveganj@RiskGis

Dodatna pojasnila:
Imena programov in instrumentov pišemo v pokončnem tisku.
V oglatem oklepaju za naslovom opredelimo vrsto vira. 
Programska oprema
Navedenka:
(1KA, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
1KA (različica 17.05.02) [programska oprema]. Fakulteta za družbene vede. http://www.1ka.si

Dodatna pojasnila:
Kadar pri programski opremi letnica ni znana, je obvezna navedba različice.
​Statistični podatki, spletna stran
Navedenka:
(SURS, 2013)
(Statistični urad Republike Slovenije, 2013)

Navajanje v seznamu virov:
Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2013). Statistični letopis 2013. Statistični urad Republike Slovenije. http://www.stat.si/StatWeb/sl/yearbooks/index 

Dodatna pojasnila:
Če smo v osrednjem besedilu za poimenovanje ustanove kot avtorice uporabljali kratico, jo navedemo za njenim polnim imenom v oglatem oklepaju. Če je nismo uporabljali, je ne uporabimo pri navajanju.
​Podatki iz podatkovnega arhiva
Navedenka:
(Pew Hispanic Center, 2006)

Navajanje v seznamu virov:
Pew Hispanic Center. (2006). Changing faiths: Latinos and the transformation of American religion (Hispanic religion survey) [podatkovna datoteka]. http://www.pewhispanic.org/datasets/page/2/ 
Podatki iz podatkovnega arhiva ADP
Navedenka:
(Hafner - Fink in Malešič, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Hafner - Fink, M. in Malešič, M. (2016). Slovensko javno mnenje 2015: mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti [podatkovna datoteka]. Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. 
https://doi.org/10.17898/ADP_SJM15_V1 
Podatki iz podatkovnega arhiva GESIS
Navedenka:
(European Commission, 2015)

Navajanje v seznamu virov:
European Commission. (2015). Eurobarometer 82.4: the European Parliament, robots, gender equality, and smoking habits, November-December 2014 (ZA5933, različica 5.0.0) [podatkovna datoteka]. GESIS Data Archive. http://dx.doi.org/10.4232/1.12265 
​Podatkovni portal z interaktivnimi orodji
Navedenka:
(SURS, 2015)
(Statistični urad Republike Slovenije, 2015)

Navajanje v seznamu virov:
Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2015). Prebivalstvo po starosti in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno [podatkovni portal SI-STAT]. Statistični urad Republike Slovenije. http://pxweb.stat.si/ 
Merilni instrument
Navedenka:
(Friedlander in drugi, 2002)

Navajanje v seznamu virov:
Friedlander, M. L., Escudero, V. in Heatherington, L. (2002). E-SOFTA: system for observing family therapy alliances [računalniški program in videoposnetki z vajami]. http://softa-soatif.com/programa-e-soatif-2 
​Kartografska aplikacija
Navedenka:
(SURS, 2016)
(Statistični urad Republike Slovenije, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2016). Indeks staranja [kartografski portal STAGE]. Statistični urad Republike Slovenije. http://gis.stat.si/ 
Podatki v tabelah, grafih, na slikah
Navedenka:
(U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, 2009, Tabela 151)

Navajanje v seznamu virov:
U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. (2009). Table 151: Percentage of public and private high school graduates taking selected mathematics and science courses in high school, by sex and race/ethnicity: selected years, 1982 through 2005. V U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics (ur.), Digest of Education Statistics (izd. 2009). http://nces.ed.gov/ programs/digest/d09/tables/dt09_151.asp 

Dodatna pojasnila: 
To obliko uporabimo, kadar tabele ali slike iz podatkovnega arhiva ne prevzamemo v celoti, temveč se sklicujemo le na posamezen podatek iz nje.
Spletna stran, avtor/ica je oseba
Navedenka:
(Schaeffer, 2021)

Navajanje v seznamu virov:
Schaeffer, K. (2021, 1. oktober). What we know about online learning and the homework gap amid the pandemic. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/10/01/what-we-know-about-online-learning-and-the-homework-gap-amid-the-pandemic/ 
Spletna stran, avtor/ica je ustanova
Navedenka:
(World Health Organization, 2018)

Navajanje v seznamu virov:
World Health Organization. (2018, 24. maj). The top 10 causes of death. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
Dokumenti brez URL naslova
Spletna stran z dokumentom ali dokumenti, ki se ne odprejo na lastnem URL-naslovu, ali z iskalnikom, ki vodi do nadaljnjih dokumentov

Navedenka:
(Univerza v Mariboru, b. d.)

Navajanje v seznamu virov:
Univerza v Mariboru. (b. d.). Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru. https://dk.um.si/info/index.php/slo/
Blog
Navedenka:
(Damijan, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Damijan, J. P. (2017, 19. julij). Demokracija po ameriško: privatizacija vlade in tiranija na delovnih mestih [blog]. https://damijan.org/
Sporočilo arhivirano na internetu
Na primer: forumi, diskusijske skupine.
 
Navedenka:
(Crotty, 2015)

Navajanje v seznamu virov:
Crotty, D. (2015, 11. maj). Re: Should we retire the term "predatory publishing"? [komentar na spletnem forumu]. https://scholarlykitchen.sspnet.org/2015/05/11/ should-we-retire-the-term-predatory-publishing/
Tweet, avtor/ica je oseba
Navedenka:
(Gates, 2013)

Navajanje v seznamu virov:
Gates, B. [@BillGates]. (2013, 26. februar). #Polio is 99% eradicated. Join me & @FCBarcelona as we work to finish the job and #EndPolio. VIDEO: http://b-gat.es/X75Lvy [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/BillGates/ status/306195345845665792
Tweet, avtor/ica je ustanova
Navedenka:
(Reuters Top News, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Reuters Top News [Reuters]. (2016, 1. november). Inside David Bowie's art collection [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/i/moments/ 793575609028915200
Posnetek na Youtubu
Navedenka:
(Asian Boss, 2020)
 
Navajanje v seznamu virov:
Asian Boss. (2020, 5. junij). World’s leading vaccine expert fact-checks COVID-19 vaccine conspiracy: stay curious #22 [videoposnetek]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=WQdLDMLrYIA 
Govor, objavljen na spletu
Navedenka:
(Juncker, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Juncker, J.-C. (2017, 13. september). Govor o stanju v Uniji 2017. Evropska komisija. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_sl.htm
Sporočilo na Facebooku (osebna stran)
Navedenka:
(Zuckerberg, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Zuckerberg, M. (2017, 19. julij). [One way to bring the world closer together is by helping more people join meaningful communities …] [osebna stran]. Facebook. https://www.facebook.com/zuck?fref=ts 

Dodatna pojasnila: 
Če objava nima naslova, ga oblikujemo sami. Uporabimo do 40 besed iz objave in naslov zaključimo s tremi pikami. Naslov napišemo v oglatem oklepaju.
Sporočilo, poslano na seznam e-naslovov
Navedenka:
(Baker, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Baker, D. (2016, 8. april). NIST seeking volunteers for Black Box Test [sporočilo, poslano na seznam e-naslovov]. https://groups.yahoo.com/neo/groups/forensic-science/conversations/messages/13282
​TEDx-govor
Navedenka:
(Palmer, 2013)

Navajanje v seznamu virov:
Palmer, A. (2013, februar). The art of asking [videoposnetek]. TED conferences. https://www.ted.com/talks/amanda_palmer_ the_art_of_asking 
Osebno sporočilo (arhivirano)
Osebno sporočilo, arhivirano v lastnem arhivu (v obliki e-pošte, posnetka zaslona, ohranjenega navadnega pisma ipd.).
 
Navedenka:
(Pahor, osebno sporočilo, 2015, 17. maj)

Navajanje v seznamu virov:
/

Dodatna pojasnila: 
V poglavju Viri takega sporočila ne navajamo. V osrednjem besedilu takoj za navedenko dodamo opombo pod črto in v opombi pojasnimo, da je vir na voljo pri avtorju/avtorici.
Osebno sporočilo (nearhivirano)
Elektronsko ali navadno pismo, konzultacije ipd. ki ni javno in je nearhivirano (niti v lastnem arhivu)
 
Navedenka:
(Pahor, osebno sporočilo, 2015, 17. maj)

Navajanje v seznamu virov:
/

Dodatna pojasnila:
V končnem poglavju z naslovom Viri takega komuniciranja ne navajamo.
​Radijska ali televizijska oddaja
V primeru, da posnetka ni oz. ni dostopen.
 
Navedenka:
(Slokar Kos in Knežević, 2023)

Navajanje v seznamu virov:
Slokar Kos, T. (odgovorna urednica) in Knežević, D. (producent). (2023, 5. marec). 24 ur [televizijska oddaja]. POP TV.

Dodatna pojasnila:
Podatki so iz napovedne oz. odjavne špice. Če te ni, podatek poiščemo na IMDB.com, v Wikiviru in na podobnih straneh.
Epizoda RTV-serije
Epizoda RTV-serije, del radijske oz. televizijske oddaje, v primeru ko posnetka ni oz. je nedostopen.
 
Navedenka:
(Đurić, 2004)

Navajanje v seznamu virov:
Đurić, B. (režiser in scenarist). (2004, 16. november). Japanski pacijent [epizoda televizijske serije]. V M. Stražišar (izvršni producent), Naša mala klinika. Nova TV.

Dodatna pojasnila: 
Če je znan datum prvega javnega predvajanja, navedemo tega; sicer pa smo pri datumu tako natančni, kot smo le lahko.
​Filmski izrezek (ang. film clip) s spleta
Navedenka:
(Judnič in drugi, 1986)

Navajanje v seznamu virov:
Judnič, J. (režiser), Golob, J. (glasba), Velkaverh, D. (besedilo), Pestner, O. (pevec) in Žgur, N. (pevka). (1986). Gostje prihajajo [videoposnetek]. https://www.facebook.com/studiometroljubljana/ videos/gostje-prihajajo-1986/414406575842936/ 
Radijska oz. televizijska oddaja (arhiv)
Radijska oz. televizijska oddaja iz spletnega arhiva.
 
Navedenka:
(Ratej in drugi, 2023)

Navajanje v seznamu virov:
Ratej, M. (avtorica in voditeljica oddaje), Atanackov, J. (gost) in Dolšek, M. (gost). (2023, 23. februar). Frekvenca X: kakšne bi bile pri nas posledice rušilnega potresa? [radijska oddaja]. Radio Slovenija, Val 202. https://val202.rtvslo.si/ podkast/frekvenca-x/31057643/174938037 

Dodatna pojasnila:
Kot avtorja/avtorico navedemo voditelja/voditeljico oddaje, producenta/producentko, režiserja/režiserko, scenarista/scenaristko ipd., lahko tudi gosta/gostjo, če drugo avtorstvo ni razvidno. 
Izraze avtor/avtorica idr. prilagodimo; enako velja, če jih je več (avtor/avtorja/avtorji).
Epizoda RTV-serije (spletni dostop)
Epizoda RTV-serije, del radijske oz. televizijske oddaje, ki je dostopna na spletu.
 
Navedenka:
(Vešligaj, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Vešligaj, M. (avtor in voditelj oddaje). (2017, 17. julij). Porast turističnih obiskov v Ljubljani [radijska oddaja]. V A. Terlep (ur.), Prvi program: studio ob 17h. Radio Slovenija, Prvi program. https://radioprvi.rtvslo.si/2017/07/studio-ob-17-ih-61/
Glasbeni posnetek, album
Navedenka:
(Mlakar, 1994)
 
Navajanje v seznamu virov:
Mlakar, I. (1994). Puntarska [skladba]. V Štorije in baldorije. RTV Slovenija.
​Film
Navedenka:
(Gale in Ribič, 1963)

Navajanje v seznamu virov:
Gale, J. (režiser) in Ribič, I. (scenarist). (1963). Srečno, Kekec! [film]. Viba film, Eyeline productions.
Podkast
Navedenka:
Podkast (Novak in Stare, 2023)
 
Navajanje v seznamu virov:
Novak, A. in Stare, S. (avtorja in voditelja). (2023, 27. februar). Kako težak je oblak? [zvočni posnetek]. Apparatus. https://apparatus.si/131ves/
Fotografija ali slika s spletne strani
Navedenka:
(Close, 2002) 

Navajanje v seznamu virov:
Close, C. (2002). Ronald [fotografija]. Museum of Modern Art, New York. http://www.moma.org/ collection/browse_results.php?object_id=108890
Fotografija ali slika iz spletnega arhiva
Navedenka:
(TV Ljubljana, 1956)

Navajanje v seznamu virov:
TV Ljubljana. (1956). Fotografije iz zapuščine Frana Žižka [album fotografij]. https://www.dlib.si/ details/URN:NBN:SI:IMG-2GG4ZGFF
Fotografija ali slika iz fizičnega arhiva
Navedenka:
(Yerkes, pribl. 1917-1954)

Navajanje v seznamu virov:
[Fotografije Roberta M. Yerkesa]. (pribl. 1917-1954). Robert Mearns Yerkes papers (predal 137, mapa 2292). Rokopisi in arhivi, Yale University Library, New Haven, CT.

Dodatna pojasnila:
Naslove sicer nenaslovljenih fotografij in slik oblikujemo sami in jih postavimo v oglati oklepaj.
​Zemljevid
Navedenka:
(Metsker maps, 1979)

Navajanje v seznamu virov:
Metsker Maps. (1979). Metsker's map of Island county, Washington (pribl. 1 : 70.000) [zemljevid]. Metsker Maps.
Zemljevid iz atlasa oz. monografije
Navedenka:
(Magocsi, 2003)

Navajanje v seznamu virov:
Magocsi, P. R. (2003). Population movements, 1944-1948 (1 : 8.890.000) [zemljevid]. V P. R. Magocsi, Historical atlas of Central Europe (revidirana in razširjena izd.). University of Washington Press. Str. 53.
Zemljevid v serijski publikaciji z DOI
Navedenka:
(Thom, 2009)

Navajanje v seznamu virov:
Thom, B. (2009). Hul'qumi'num traditional territory statement of intent (merilo ni navedeno) [zemljevid]. V B. Thom, The paradox of boundaries in coast Salish territories. Cultural Geographies, 16(2), str. 193. http://dx.doi.org/10.1177/1474474008101516
Zemljevid iz revije
Navedenka:
(Clut, 2006)

Navajanje v seznamu virov:
Clout, H. (2006). Figure 2: France: types of countryside (merilo ni navedeno) [zemljevid]. V H. Clout. Rural France in the new millennium: change and challenge. Geography, 91, str. 207.
Zemljevid s spleta
Navedenka:
(U.S. Fish and Wildlife Service, 2009)

Navajanje v seznamu virov:
U.S. Fish and Wildlife Service (kartograf). (2009). Cahaba River Natural Wildlife Refuge (1 : 24.000) [zemljevid]. https://permanent.access.gpo.gov/ lps109506/2009BoundaryMap.pdf 
Standard
Prva navedenka:
(ISO, 2016)
(International Organization for Standardization, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
International Organization for Standardization [ISO]. (2022). Occupational health and safety management systems — requirements with guidance for use (ISO/DIS Standard No. 45001:2018). http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=63787 
Patent
Navedenka:
(U.S. Patent No. 123,445, 1988)

Navajanje v seznamu virov:
Smith, I. M. (1988). U.S. Patent No. 123,445. U.S. Patent and Trademark Office.

Dodatna pojasnila: 
Navedemo leto odobritve patenta, ne datuma zaprositve za dodelitev patenta.
Dokumenti (pravni, zakonodajni, izvršilni)
Pri pravnih in nekaterih zakonodajnih dokumentih že v osrednjem besedilu takoj za navedenko dodamo opombo pod črto in v opombi vir bibliografsko opredelimo z vsemi podatki razen z mestom dostopnosti.
​Pravni dokumenti
Pravni viri so v osnovi sodbe nacionalnih in mednarodnih sodišč.
Ustava
Navedenka:
(Ustava Republike Slovenije, 1991 in dop. 2006)

Navajanje v seznamu virov:
Ustava Republike Slovenije. (1991 in dop. 2006). Uradni list Republike Slovenije št. 68/06, 30 junij. http://www.us-rs.si/media/ustava.republike.slovenije.pdf
Sklep nacionalnega sodišča
Navedenka:
(Sklep Ustavnega sodišča, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Sklep Ustavnega sodišča (2016). Št. U-I-85/16, Up-398/16. Republika Slovenija, Ustavno sodišče, 14. julij. http://www.us-rs.si/media/u-i-85-16.up-398-16.pdf 
Sodba mednarodnega sodišča
Navedenka:
(Tožilec vs. Radislav Krstić (sodba), 2001)

Navajanje v seznamu virov:
Tožilec vs. Radislav Krstić (sodba) – Prosecutor v. Radislav Krstic (trial judgement). (2001). IT-98-33-T. ICTY, 2. avgust. http://www.icty.org/x/cases/ krstic/tjug/en/krs-tj010802e.pdf 

Dodatna pojasnila: 
Naslovi sodb so tiskani ležeče ne glede na jezik. 
 
Mednarodna pogodba v tujem jeziku
Navedenka:
(Ustanovna listina Združenih narodov)

Navajanje v seznamu virov:
Ustanovna listina Združenih narodov – Charter of the United Nations, podpisana 26. junija 1945 v San Franciscu, v veljavi od 24. oktobra 1945. http://www.un.org/en/charter-united-nations/ 
Mednarodna pogodba v slovenščini
Navedenka: 
(Pogodba o Evropski uniji)

Navajanje v seznamu virov:
Pogodba o Evropski uniji, podpisana 7. februarja 1992 v Maastrichtu, v veljavi od 1. novembra 1993, kot jo spreminja Lizbonska pogodba, podpisana 13. decembra 2007 v Lizboni, v veljavi od 1. decembra 2009. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=SL
​Zakonodajni dokumenti
Zakonodajni viri so v osnovi odločitve političnih organov ter so nacionalni (ustava, zakoni, podzakonski akti itd.) in mednarodni (odločitev odločevalskega organa mednarodne vladne organizacije).
Pri zakonodajnih dokumentih je v ležečem tisku samo naslov v tujem jeziku.
​Zakon
Navedenka:
(Zakon o delovnih razmerjih - ZDR-1, 2013)

Navajanje v seznamu virov:
Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1. (2013). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 12. aprila. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
Gradivo za seje državnih organov in teles
Navedenka:
(Besedilo Predloga zakona o dajatvah za motorna vozila, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Besedilo Predloga zakona o dajatvah za motorna vozila. (2017). Vlada Republike Slovenije predsedniku Državnega zbora, 16. junij. Prva obravnava. http://imss.dz-rs.si/imis/a47281f59658bf7af1f8.pdf
 
​Odločitev mednarodne vladne organizacije
Navedenka:
(Splošna deklaracija človekovih pravic, 1948)

Navajanje v seznamu virov:
Splošna deklaracija človekovih pravic. (1948). Sprejeta in razglašena z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov št. 217 A (III), 10. decembra. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/ documents/UDHR_Translations/slv.pdf
​Gradivo za seje organov
Za mednarodne vladne organizacije.

Navedenka:
(Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - območje svobode, varnosti in pravice v interesu državljanov, 2009)

Navajanje v seznamu virov:
Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - območje svobode, varnosti in pravice v interesu državljanov – Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - an area of freedom, security and justice serving the citizen. (2009). COM (2009) 262 final, 10. junij. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0262:FIN:en:PDF
​Odločitev mednarodne vladne organizacije
Navedenka:
(Dublinska uredba, 2013)

Navajanje v seznamu virov:
Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=en
Izvršilni dokumenti
Izvršilni dokumenti so gradiva in strateški dokumenti nacionalnega (vladnega) organa in organov mednarodne vladne organizacije.
Pri izvršilnih dokumentih so naslovi napisani ležeče ne glede na jezik.  
​Strateški dokument vlade
Navedenka:
(Ministrstvo za zunanje zadeve, 2015)

Navajanje v seznamu virov:
Ministrstvo za zunanje zadeve. (2015). Slovenija: varna, uspešna in v svetu spoštovana: zunanja politika Republike Slovenije. http://www.mzz.gov.si/ fileadmin/pageuploads/foto/1507/
STRATESKI_DOKUMENT_-_KONCNO_-_PDF.pdf
​ Gradivo za seje organov
Za mednarodne vladne organizacije.
 
Navedenka:
(European Commission, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
European Commission. (2017). White paper on the future of Europe [Bela knjiga o prihodnosti Evrope]. COM(2017)2025, 1. marec. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/ files/white_paper_on_the_future_of_ europe_en.pdf
Ostali dokumenti
Statut
Navedenka:
(Univerza v Ljubljani, 2017)

Navajanje v seznamu virov:
Univerza v Ljubljani. (2017). Statut Univerze v Ljubljani. Sprejet v Senatu Univerze v Ljubljani 10. januarja 2017 in 24. januarja 2017 ter Upravnem odboru Univerze v Ljubljani 16. januarja 2017, v veljavi od  11. februarja. https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/ organizacija_pravilniki in_porocila/predpisi _statut_ul_in_pravilniki/ 2017021011415809/

Če je med sprejemom in uveljavitvijo dokumenta razlika, napišemo datuma obeh dejanj. Letnica v oklepaju je letnica uveljavitve. Na koncu besedne zveze v veljavi od /.../ letnice ni treba ponoviti.
Pravilnik
Navedenka:
(Fakulteta za družbene vede, 2014)

Navajanje v seznamu virov:
Fakulteta za družbene vede. (2014). Pravilnik o študiju na programu tretje stopnje. Sprejet v Senatu Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani 7. septembra 2009 in nazadnje dopolnjen 1. septembra 2014. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/doktorski-studij-3-stopnje/pravilnik-o-studiju-na-programu-tretje-stopnje.pdf?sfvrsn=42

Pri dokumentih, ki so se spremenili (večkrat), napišemo v oklepaju letnico zadnje spremembe, v nadaljevanju pa poln datum tako sprejema kot zadnje spremembe.
Zapisnik
Navedenka:
(Mestna občina Ljubljana, 2023)

Navajanje v seznamu virov:
Mestna občina Ljubljana. (2023). Zapisnik 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 17. aprila 2023. https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Zapisnik-4.-seje-MS-MOL.pdf  

Zapisniki imajo običajno v naslov vključen tudi datum seje. V tem primeru pri letnici datuma ni treba napisati. Če pa v naslovu dokumenta datuma ni, ga dodamo k letnici v obliki, kot je določena za prispevke v dnevnikih.
​Intervju, objavljen v RTV oddaji
Navedenka:
(Mandič, 2007)

Navajanje v seznamu virov:
Mandič, S. (2007, 17. oktober). [Intervju o spremembah stanovanjskega zakona]. Intervjuvala A. Šter. V Diagonale [Televizijska oddaja]. Televizija Slovenija.

Dodatna pojasnila:
Naslov, ki smo ga oblikovali sami, napišemo v oglatem oklepaju, ne pa tudi ležeče, saj ima to obliko v tem primeru krovni naslov oddaje.
​Objavljen pisni intervju
Intervju, objavljen v obliki pisnega prispevka.
 
Navedenka:
(Kanjuo - Mrčela in Korajžija, 2002)

Navajanje v seznamu virov:
Kanjuo - Mrčela, A. (intervjuvanka) in Korajžija, N. (novinar). (2002). Omejujejo vas samo pričakovanja drugih. Manager, (7/8), str. 69-71.
Intervju, objavljen v RTV-oddaji (arhiv)
Intervju, objavljen v RTV-oddaji, ki je dostopen v spletnem arhivu medija
 
Navedenka:
(Lavtižar Bebler, 2008)

Navajanje v seznamu virov:
Lavtižar Bebler, D. (intervjuvanka). (2008, 5. marec). [Intervju o noveli zakona o odvetništvu]. Intervjuvala A. Šter. V Diagonale [televizijska oddaja]. Televizija Slovenija. http://4d.rtvslo.si/arhiv/diagonale/12363214 
​Posneti intervju, dokumentiran, arhiviran
Navedenka:
(Lavtižar Bebler, 2008)

Smith, M. B. (1989, 12. avgust). Intervjuval C. A. Kiesler [posnetek na traku]. President's oral history project, American Psychological Association. APA Archives, Washington.

Dodatna pojasnila: Najprej navedemo arhiv, nato kraj arhiva.
​Intervju, neobjavljen, nearhiviran
Navedenka:
(Pahor, osebni intervju, 2015, 17. maj)

Navajanje v seznamu virov:
/

Dodatna pojasnila:
V poglavju Viri takega intervjuja ne navajamo. V osrednjem besedilu takoj za navedenko dodamo številko za opombo pod črto in v opombi pojasnimo, da je vir na voljo pri avtorju/avtorici.
Navedenka:
(Boland, 2019)

Navajanje v seznamu virov: 
Boland, M. (2019, 2. junij). Political socialization. OER Commons. Pridobljeno 7. 1. 2020 na https://www.oercommons.org/courseware/ lesson/50430  


Dodatna pojasnila:
N
avaja se tako natančen datum kot je na voljo na spletni strani. To je lahko samo leto; leto in mesec; ali leto, mesec in dan.
Naslov se piše poševno.
Če se vsebina strani posodablja, vendar ni arhivirana, se vključi še datum dostopa v sklicu.
UNESCO Global Open Educational Resources logo
Gradiva, ki jih napišemo na ta način, morajo biti na spletu dostopna javno in brezplačno. 

Gradiva se navaja kot Odprti izobraževalni vir ali Open Educational Resource (OER) samo, če so na voljo za neposreden prenos, tj. jih je mogoče prenesti kot PDF ali druge datoteke. Če ste preusmerjeni na drugo spletno mesto, ustvarite navedbo na spletno stran, kjer je mogoče pridobiti gradivo. Ta oblika navedbe se uporablja za gradivo v kateri koli bazi podatkov OER, kot so npr. OER Commons, OASIS ali MERLOT.

Več o OER si lahko preberete v ODKJG vodiču.
 
Navedenka:
(OpenAI ChatGPT, 2023, 13. marec)

Navajanje v seznamu virov:
OpenAI ChatGPT. (2023, 13. marec). [Generirano besedilo na vprašanje o pomembnosti druženja za mlade odrasle]. https://chat.openai.com/

Dodatna pojasnila:
V osrednjem besedilu pred navedenko ali za njo napišemo, za kakšen namen oz. pri čem smo orodje uporabili; v skladu s tem kratek opis navedemo tudi v virih. Ker gre za opis in ne naslov, ohranimo pokončni tisk.
Če ste za pripravo besedila uporabili orodje umetne inteligence v katerikoli obliki ali fazi dela (pridobivanje idej, priprava načrta raziskovalnega dela, izbira metodologije, neposredna uporaba generiranega besedila itd.), se nanj skličete.
Vpišite ime orodja. Datum v sklicu je dan, na katerega je orodje vrnilo rezultat oz. odgovor. V besedilu pred navedenko ali za njo napišete, za kakšen namen oz. pri čem ste orodje uporabili. 
Z orodjem umetne inteligence generirano besedilo oz. vsa tako nastala besedila priložite tudi kot prilogo.
 
​Pismo iz zasebne zbirke
Prva navedenka:
(Zacharius, 1953)

Navajanje v seznamu virov:
Zacharius, G. P. (1953, 15. avgust). [Pismo Williamu Ricklu]. Kopija v posesti Hendrike Vande Kemp.
 
​Arhivski ali zgodovinski vir
Arhivski ali zgodovinski vir, katerega avtor ali / in datum je (relativno) znan, vendar ni naveden na dokumentu.
 
Navedenka:
(Allport?, pribl. 1937)

Navajanje v seznamu virov:
[Allport, A.?]. [pribl. 1937]. Marion Taylor today—by the biographer. Neobjavljen rokopis, Marion Taylor Papers. Schlesinger Library, Radcliffe College, Cambridge.

Dodatna pojasnila:
Podatke, ki smo jih pridobili izven vira, navedemo v oglatem oklepaju. Z vprašajem nakažemo, da smo o avtorstvu samo sklepali.
1. vprašanje: Študent/študentka je tuje interne dokumente (ki sicer niso javno dostopni, jih je pa pridobil/a kot informacije javnega značaja od ministrstva oz. v enem primeru od politične stranke) shranil/a v svoj Dropbox in jih želi citirati kot

Dropbox. (b.d. a). Poročila koncesionarjev […] za leto 2017. Dostopno prek: povezava na javni dropbox

OdgovorTo vprašanje se tiče objave arhivskega, internega gradiva v vaši nalogi, ki bo javno dostopna, torej govorimo o reproduciranju gradiva. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ne določa obsega (ne)dovoljenega reproduciranja. Po našem mnenju je za reproduciranje celih strani dokumentov potrebno soglasje nosilcev avtorskih pravic, za kar jih zaprosite. Enako velja za primer, ko želite (oz. ste že) objavili tuje dokumente v Dropboxu, kjer so javno dostopni. Tudi za take dokumente morate navesti vir, v tem primeru ministrstvo (mesto, kjer ste jih shranili, ni navedba vira), obenem pa za objavo prek Dropbox potrebujete soglasje nosilca avtorskih pravic.
2. vprašanjeŽelim navesti podzakonski akt (merila NAKVIS)  - ali gre za izvršilni dokument?

Odgovor: Da, podzakonski dokumenti (npr. merila, pravilniki, navodila ministrstev) se navajajo kot izvršilni dokumenti (v Navodilih na str. 48, omenjeno tudi med primarnimi viri na str. 11).
3. vprašanje: Želim citirati iskalne zadetke spletnega brskalnika Google za določeno besedno zvezo v določenem časovnem obdobju. Trenutno v besedilu citiram na sledeč način (Google, b.d. a/b) in nato v virih: https://www.google.si/search?q=%C5%A0tudentsko+delo&safe=off&source=lnt&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A1%2F1%2F1990%2Ccd_max%3A12%2F31%2F2005&tbm= 

Odgovor: podatki, ki se jih pridobi z iskanjem, so del raziskovalne metodologije, kot je tudi seznam zadetkov na googlu (primer). Seznam rezultatov iskanja v iskalnikih ni vir, ki bi ga navajali v seznamu virov. Podatki, ki se jih pridobi z iskanjem, so del raziskovalne metodologije. V besedilu se opiše metodološke razloge za poizvedovanje, kje so iskali (v besedilu se navede orodje/stran – tega orodja se ne navede med viri na koncu naloge), kriterije iskanja, opiše se rezultate, kako in za kaj / zakaj so uporabili rezultate. 
Ker gre za metodološko vprašanje pri zaključnem delu, predlagamo, da se student o tem posvetuje z mentorjem.