Navajanje po pravilih FDV

FDV navodila za pisanje
Navodila za pisanje in oblikovanje strokovno-znanstvenih del FDV se posvečajo pisnim izdelkom. Avtorji navodil so izhajali iz temeljnih vsebinskih, oblikovnih in bibliografskih elementov zaključnega dela, ki ga študent/študentka pripravi ob koncu prve, druge in tretje stopnje študija, tj. diplomskega dela, magistrskega dela in doktorske disertacije. Navodila so obvezujoča tako za našteta zaključna dela kot tudi za pripravo drugih strokovno-znanstvenih študijskih izdelkov (seminarskih nalog, esejev ipd.), z napotki in nasveti pa jih dopolnjuje še vsakokratno mentorsko vodenje.

Navodila temeljijo na priročniku American Psychological Association, Publication manual of the American Psychological Association: the official guide to APA style, Seveth Edition, 2020.

Dodatne informacije o prijavi, organizaciji, pripravi in ocenjevanju zaključnih del lahko preberete v Pravilniku o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje.
Tiskani priročniki APA v knjižnici
Kontakt
Urednici vodiča:
Tina Kalan
Nataša Logar
Monografija z enim avtorjem
Navedenka:
(Šlibar, 2009)
Šlibar (2009)


Navajanje v seznamu virov:
Šlibar, N. (2009). Rund um Literatur: der literarische Text. Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Dodatna pojasnila: Pred dvopičjem, ki ločuje naslov in podnaslov, ni presledka.
Monografija z več kot 20 avtorji
Navedenka:
(Godechot in drugi, 2020)
Godechot in drugi (2020)
 

Navajanje v seznamu virov: 
Godechot, O., Apascaritei, P., Boza, I., Henriksen, L., Hermansen, A. S., Hou, F., Kodama, N., Křížková, A., Jung, J., Elvira, M., Melzer, S. M., Mun, E., Sabanci, H., Thaning, M., Bandelj, N., Baudour, A., Avent-Holt, D., Kanjuo-Mrčela, A., Lippényi, Z., … Tomaskovic-Devey, D. (2020). The great separation etop earner segregation at work in high-income countries. Max Planck Sciences Po Center.

Dodatna pojasnila: 
Tri pike pomenijo izpust preostalih avtorjev razen zadnjega. Pred tremi pikami in za njimi naredimo presledek.
Monografija, korporativno avtorstvo
Navedenka:
(Global Environment Coordination, 1994)
Global Environment Coordination (1994)

Navajanje v seznamu virov:
Global Environment Coordination. (1994). Facing the global environment challenge. Global Environment Coordination Division, The World Bank.

Dodatna pojasnila: Založnika sta dva, ločimo ju z vejico.
 
Monografija z dvema avtorjema
Navedenka:
(Macionis in Plummer, 2012)
Macionis in Plummer (2012)

Navajanje v seznamu virov:
Macionis, J. J. in Plummer, K. (2012). Sociology: A global introduction. Pearson/Prentice Hall.

Dodatna pojasnila: Pearson in Prentice Hall nista dve založbi, temveč ena sama, ki ima v imenu poševnico. Znak / je torej del imena.
Monografija z več uredniki
Navedenka:
(Harlow in drugi, 1997)
Harlow in drugi (1997)

Navajanje v seznamu virov:
Harlow, L. L., Mulaik, S. A. in Steiger, J. H. (ur.). (1997). What if there were no significance tests? Erlbaum.

Dodatna pojasnila: (ur.) je ustaljena okrajšava za enega ali več urednikov.
Ker je končno ločilo del naslova (v tem primeru ?), za njim ne pišemo pike.
E-knjiga, spletno dostopna
Navedenka:
(Jogan, 2016)
Jogan (2016)

Navajanje v seznamu virov:
Jogan, M. (2016). Katoliška cerkev in družbeno zlo. Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/kc-in-družbeno-zlo_final.pdf?sfvrsn=2
Monografija z do 20 avtorji
Navedenka:
(Žilič Fišer in drugi, 2005)
Žilič Fišer in drugi (2005)


Navajanje v seznamu virov: Žilič Fišer, S., Čander, M., Cizej, B., Čar, A., Štefer, A., Čauševič, A., Turčin, N., Demšar, D., Godec J., Gregorčič, M., Holc, J., Kos, N., Kunej, M., Madžarac D., Miše M., Ravter S., Šeško M., Koselj, B., Milanovič, Ž. (2013). Rastimo skupaj! Let's grow! Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture.

Dodatna pojasnila: Do vključno 20 avtorjev v seznamu virov navajamo vse avtorje.
Ker je končno ločilo del naslova (v tem primeru !), za njim ni pike.
Poglavje, sestavek v monografiji z urednikom
Navedenka:
(Kustec Lipicer in Doupona Topić, 2015)
Kustec Lipicer in Doupona Topić (2015)

Navajanje v seznamu virov:
Kustec Lipicer, S. in Doupona Topić, M. (2015). Sport clubs in Slovenia. V C. Breuer (ur.), Sport clubs in Europe: A cross-national comparative perspective (str. 369–380). Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-17635-2

Dodatna pojasnila: Pri navedbi vira za poglavje navajamo najprej začetnico imena, ki ji sledi priimek (torej ne obrnjene oblike zapisa avtorja).
E-različica tiskane knjige
Izdaja za različne formate (Adobe Digital Editions, Kindle, DX Reader ipd.)
 
Navedenka:
(Schiraldi, 2001)
Schiraldi (2001)

Navajanje v seznamu virov:
Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook. http://dx.doi.org/doi:10.1036/0071393722
Enciklopedije, priročniki, slovarji
Navedenka:
(Merriam-Webster´s, 2005)
Merriam-Webster´s (2005)

Navajanje v seznamu virov:
Merriam-Webster´s collegiate dictionary (11. izd.). (2005). Merriam-Webster.

Dodatna pojasnila: Navedemo dodatne informacije, ki so pomembne za identifikacijo in najdljivost (npr. izdajo, številko poročila, številko letnika), in sicer v oklepaju takoj za naslovom. Ne uporabljamo pike med naslovom in oklepajem, informacija v oklepaju je v pokončnem tisku.
Geslo v spletnem referenčnem delu
Navedenka:
(Hanna, 2013)
Hanna (2013)

Navajanje v seznamu virov:
Hanna, R. (2013). Kant's theory of judgment. V E. N. Zalta (ur.), The Stanford encyclopedia of philosophy. Pridobljeno 2. 7. 2020 na https://plato.stanford.edu/entries/kant-judgment/
Referenčna literatura z avtorjem
Navedenka:
(VandenBos, 2007)
VandenBos (2007)

Navajanje v seznamu virov:
VandenBos, G. R. (ur.). (2007). APA dictionary of psychology. American Psychological Association.

Dodatna pojasnila: Ime in priimek avtorja je Gary R. VandenBos. Okrajšali smo torej tudi prvo ime in naredili med obema okrajšavama presledek.
Geslo v spletnem referenčnem delu
Če je geslo brez avtorja ali urednika ter datuma objave
 
Navedenka:
("Behaviorism", b. d.)
"Behaviorism" (b. d.)

Navajanje v seznamu virov:
Behaviorism. (b. d.). V Merriam-Webster´s online dictionary. Pridobljeno 2. 7. 200 na https://www.merriam-webster.com/dictionary/
behaviorism


Dodatna pojasnila:
Pri publikacijah brez datuma objave na mestu, kjer bi morala biti letnica, navedemo okrajšavo b. d. (brez datuma).
Monografsko delo v več zvezkih
Navedenka:
(Koch, 1959-1964)
Koch (1959-1964)

Navajanje v seznamu virov:
Koch, S. (ur.). (1959–1963). Psychology: A study of science (zv. 1–6). McGraw-Hill.
Tiskana izdaja letopisa
Navedenka:
(SURS, 2012)
SURS (2012)

Navajanje v seznamu virov:
Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2012). Statistični letopis 2013. Statistični urad Republike Slovenije.

Dodatna pojasnila:
Kratica v oglatem oklepaju je kratica, ki smo jo uporabljali v osrednjem besedilu.
Visokošolska zaključna dela, neobjavljena
Navedenka:
(Ferligoj, 1983)
Ferligoj (1983)

Navajanje v seznamu virov:
Ferligoj, A. (1983). Razvrščanje v skupine z omejitvami (doktorska disertacija). Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana.

Dodatna pojasnila:
Pri neobjavljenih in v spletnih arhivih ter podatkovnih servisih nedostopnih visokošolskih delih najprej navedemo institucijo, nato kraj zagovora dela.
Zaključna naloga iz komercialnega servisa
Za zaključne naloge, dostopne prek komercialnega podatkovnega servisa
 
Navedenka:
(McNiel, 2006)
McNiel (2006)

Navajanje v seznamu virov:
McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother (magistrsko delo). ProQuest Dissertations and Theses. (UMI No. 1434728)

Dodatna pojasnila:
Če je zaključno delo dostopno prek plačljivih servisov, kakršna sta npr. ProQuest Dissertations in Theses database, navedemo evidenčno številko v tej zbirki.
Zaključna naloga iz institucionalne zbirke
Za zaključne naloge, dostopne v institucionalni podatkovni zbirki / arhivu
 
Navedenka:
(Popović, 2016)
Popović (2016)

Navajanje v seznamu virov:
Popović, D. (2016). Onstran ideologije dela in ideja univerzalnega temeljnega dohodka (doktorska disertacija). [Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede]. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_popovic-daniel.pdf

Dodatna pojasnila:
Če je zaključno delo dostopno prek javnih podatkovnih zbirk, kakršna je npr. Repozitorij UL, povezavo navedemo na koncu opisa.
Članek v strokovni/znanstveni reviji
V primeru samostojnega avtora
 
Navedenka:
(Lovec, 2017)
Lovec (2017)

Navajanje v seznamu virov:
Lovec, M. (2017). Limits to a power game: negotiating the transatlantic trade and investment partnership in agriculture and food. Teorija in praksa, 54(2), 265–283.

Dodatna pojasnila:
Naslov revije in letnik izdaje se pišeta v ležečem tisku.
Članek v reviji, dostopen (tudi) prek spleta
Navedenka:
(Zavratnik in Šori, 2016)
Zavratnik in Šori (2016)

Navajanje v seznamu virov:
Zavratnik, S. in Šori, I. (2016). Od "Nesimo jih vun!" k zamolku ulice: diskusija o kriminalizaciji uporov in premiku k družbi nadzora. Družboslovne razprave, 32(82), 13–32. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MRC97DBL
Prispevek v časniku
Za prispevke v dnevnikih, tednikih ali mesečnikih
 
Navedenka:
(Slabe, 2017)
Slabe (2017)

Navajanje v seznamu virov:
Slabe, D. (2017, 25. maj). Evropa in Trumpova nova ljubezen do Nata. Delo, str. 3.

Dodatna pojasnila: Pri prispevkih iz dnevnega časopisja pred navedbo strani napišemo str.
Prispevki dostopni (tudi) prek spleta
Navedenka:
(Isaac, 2017)
Isaac (2017)

Navajanje v seznamu virov:
Isaac, M. (2017, 21. junij). Uber founder Travis Kalanick resigns. C.E.O. The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2017/06/21/
technology/uber-ceo-travis-kalanick.html


Dodatna pojasnila: Svetujemo navajanje popolne konkretne povezave do e-objave. Pri straneh, ki omogočajo iskanje, lahko v izogib nedelujočim povezavam uporabimo naslov domače strani.
Članek iz e-revije, brez strani
Navedenka:
(Makiya, 2008)
Makiya (2008)

Navajanje v seznamu virov:
Makiya, K. (2008, 17. marec). How did I get Iraq wrong? Slate. http://www.slate.com/articles/news_and_politics/
politics/2008/03/how_did_i_get_iraq_wrong_9.html
Članek v reviji (do 20 avtorjev)
Navedenka:
(Žlahtič Zupanc in drugi, 2017)
Žlahtič Zupanc in drugi (2017)

Navajanje v seznamu virov:
Žlahtič Zupanc, M., Pogorelčnik, A., Kržišnik, D., Lesar, B., Thaler, N. in Humar, M. (2017). Model za določanje življenjske dobe lesa listavcev. Les, 66(1), 53−59.
Članek v suplementu revije
Navedenka:
(Splichal, 2009)
Splichal (2009)

Navajanje v seznamu virov:
Splichal, S. (2009). Javno v zasebnem, zasebno o javnem: mnenjske poizvedbe v političnem procesu. Javnost16(supl.), S81–S98. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13183222.2009.11009020?needAccess=true
Članek v zelenem dostopu
Članki, sprejeti v objavo, ki še niso uvrščen v številko revije, so pa na voljo zaradi zelenega odprtega dostopa   Navedenka:
(Briscoe, v tisku)
Briscoe (v tisku)

Navajanje v seznamu virov:
Briscoe, R. (v tisku). Egocentric spatial representation in action and perception. Philosophy and Phenomenological Research. http://cogprints.org/5780/1/ECSRAP.F07.pdf

Dodatna pojasnila: Članek še ni dostopen na spletni strani revije. Založniki lahko dovolijo avtorjem, da objavijo spletno različico članka pred tiskano objavo v institucionalnem repozitoriju (npr. Repozitoriju UL).
Prispevek v časniku, brez navedbe avtorja
Navedenka:
("Poletna noč in Jože Privšek", 2017)
"Poletna noč in Jože Privšek" (2017)

Navajanje v seznamu virov:
Poletna noč in Jože Privšek. (2017, 21. junij). Dnevnik, str. 29.

Dodatna pojasnila: V primeru neidentificiranega avtorstva avtorja nadomestimo z naslovom prispevka.
Članek z identifikatorjem DOI
Navedenka:
(Engesser in drugi, 2017)
Engesser in drugi (2017)

Navajanje v seznamu virov:
Engesser, S., Ernst, N., Esser, F. in Büchel, F. (2017). Populism and social media: How politicians spread a fragmented ideology. Information, Communication & Society, 20(8), 1109–1126. http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2016.1207697
Članek v reviji (več kot 20 avtorjev)
Navedenka:
(Tomaskovic-Devey in drugi, 2020
Tomaskovic-Devey in drugi (2020)

Navajanje v seznamu virov:
Tomaskovic-Devey, D., Rainey, A., Avent-Holt, D., Bandelj, N., Boza, I., Cort, D., Godechot, O., Hajdu, G., Hällsten, M., Henriksen, L. F., Hermansen, A. S., Hou, F., Jung, J., Kanjuo-Mrčela, A., King, J., Kodama, N., Kristal, T., Krízková, A., Lippényi, Z. … Tufail Z. (2020). Rising between-workplace inequalities in high-income countries. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117, 17, str. 9277–9283.
Članek, sprejet v objavo
Članki, ki so sprejet v objavo, a še niso uvrščen v številko revije, so pa dostopni na spletni strani založnika
 
Navedenka:

(Maras in drugi, 2016)

Navajanje v seznamu virov:
Maras, P., Thompson, T., Gridley, N. in Moon, A. (2016). The "About me" questionnaire: Factorial structure and measurement invariance. Journal of Psychoeducational Assessment. Predobjava na spletu. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0734282916682909

Dodatna pojasnila: Članek je dostopen na spletni strani revije, v kateri bo objavljen. Advance online publication slovenimo v Predobjava na spletu.
Članek v nadaljevanjih
Za članke, ki izhajajo v več (ne nujno zaporednih) številkah dnevnika, tednika ali mesečnika
 
Navedenka:
(Lipičnik, 1993)
Lipičnik (1993)

Navajanje v seznamu virov:
Lipičnik, M. (1993, februar–julij). Avtocesta Ljubljana Maribor: petletni plan. Gradbeni vestnik2(2–7).
Članek z dodatnim gradivom na spletu
Navedenka:
(Van de Schoot in drugi, 2017)
Van de Schoot in drugi (2017)

Navajanje v seznamu virov:
Van de Schoot, R., Winter, S. D., Ryan, O., Zondervan-Zwijnenburg, M. in Depaoli, S. (2017). A systematic review of Bayesian articles in psychology: The last 25 years. [Dodatno gradivo na spletu]. Psychological Methods22(2), 217–239. http://dx.doi.org/10.1037/met0000100.supp
Recenzija v obliki prispevka v reviji
Navedenka:
(Vobič, 2013)
Vobič (2013)

Navajanje v seznamu virov:
Vobič, I. (2013). [Recenzija knjige Zgodbe s ploščate Zemlje: laži, izkrivljanja in propaganda v globalnih medijih, N. Davies]. Družboslovne razprave, 29(73), 152-154.
Recenzija videoposnetka
Navedenka:
(Axelman in Shapiro, 2007)
Axelman in Shapiro (2007)

Navajanje v seznamu virov:
Axelman, M. in Shapiro, J. L. (2007). Does the solution warrant the problem? [Recenzija DVD-ja Brief therapy with adolescents, J. M. Litrrell]. PsycCRITIQUES, 52(51). http://dx.doi.org/10.1037/a0009036
Recenzija videoigre, brez avtorja, s spleta
Prva navedenka:
("BioShock 2 reviews", b. d.)
"BioShock 2 reviews" (b. d.)

Navajanje v seznamu virov:
BioShock 2 reviews. (b. d.) [Recenzija videoigre na spletu]. http://www.gamebanshee.com/reviews/96980-bioshock-2.html
Celotno analizirano besedilo mesečnika
Navedenka:
(Cosmopolitan, 2010)
Cosmopolitan (2010)

Navajanje v seznamu virov:
Cosmopolitan. (2010, maj–december). Adria Media Ljubljana.

Dodatna pojasnila: Analizirana je bila celotna vsebina mesečnika za obdobje maj-december.
Tematska številka revije, redno številčena
Navedenka:
(Stare, 2016)
Stare (2016)

Navajanje v seznamu virov:
Stare, J. (ur.). (2016). Možnosti in priložnosti za strukturne spremembe v javnem sektorju [Posebna številka revije]. Mednarodna revija za javno upravo14(2/3).
Dodatna številka revije, neštevilčena
Navedenka:
(Poler Kovačič, 2015)
Poler Kovačič (2015)

Navajanje v seznamu virov:
Poler Kovačič M. (ur.). (2015). Osolnikov zbornik [Dodatna številka revije]. Javnost22(supl.).
Zbornik posvetovanja (monografija)
Navedenka:
(Sitar in drugi, 2016)
Sitar in drugi (2016)

Navajanje v seznamu virov:
Sitar, A. S., Aleksić, D., Kovač, J., Peljhan, D., Rozman, R. in Stare, A. (ur.). (2016). Corporate governance: Challenges and development: Conference papers. 4th International Conference on Management and Organisation, Brdo pri Kranju. Slovenian Academy of Management.
Prispevek s posvetovanja objavljen v reviji
Navedenka:
(Kovač in Jukić, 2017)
Kovač in Jukić (2017)

Navajanje v seznamu virov:
Kovač, P. in Jukić, T. (2017). Recent regional developments in red tape reduction - a concept analysis of Web of Science journals. Lex localis, 15(3), 433-457. http://dx.doi.org/10.4335/15.3.433-457(2017)
Prispevek v zborniku (monografija)
Navedenka:
(Koleša in Jaklič, 2016)
Koleša in Jaklič (2016)

Navajanje v seznamu virov:
Koleša, I. in Jaklič, A. (2016). Managing interorganisational networks for internationalisation of small and medium sized enterprises. V A. S. Sitar, D. Aleksić, J. Kovač, D. Peljhan in R. Rozman (ur.), Corporate governance: Challenges and development. 4th International Conference on Management and Organisation (str. 132–158). The Slovenian Academy of Management.
Povzetek prispevka s posvetovanja na spletu
Navedenka:
(Cugmas in Ferligoj, 2015)
Cugmas in Ferligoj (2015)

Navajanje v seznamu virov:
Cugmas, M. in Ferligoj, A. (2015). Comparing partitions from non-equal sets of units. Predstavljeno na 20th Young Statisticians Meeting, Vorau, Austria, October 16th to 18th. http://www.stat.tugraz.at/ysm20/Cugmas.pdf
Prispevek v zborniku (monografija v zbirki)
Prispevek v monografskem zborniku s posvetovanja, pri čemer je monografija v okviru knjižne zbirke
 
Prva navedenka:
(Katz in drugi, 2007)
Katz in drugi (2007)

Navajanje v seznamu virov:
Katz, I., Gabayan, K. in Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. V J. Banc-Talon, W. Philips, D. Popescu in P. Scheunders (ur.), Lecture Notes in Computer Science: zv. 4678, Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (str. 97–108). Springer.

Dodatna pojasnila: Knjižna zbirka ima štete zvezke, ki jih navedemo za naslovom zbornika.
Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems je v ležečem tisku, ker je to ime letne konference.
Elaborat, tehnično poročilo
Navedenka:
(Abram in drugi, 2014)
Abram in drugi (2014)

Navajanje v seznamu virov:
Abram, A., Kevorkijan, V., Cvahte, P. in Dražić, G. (2014). Hidrotermalna priprava fotokatalitičnih prevlek na aluminiju (IJS delovno poročilo, 11719). Institut "Jožef Stefan".

Dodatna pojasnila: Vrsto poročila in/ali dodeljene identifikacijske številke navedemo v oklepaju takoj za naslovom.
Raziskovalno poročilo
Navedenka:
(Adam in drugi, 2006)
Adam in drugi (2006)

Navajanje v seznamu virov:
Adam, F., Makarovič, M., Tomšič, M. in Lah, P. (2006). Stanje medijskega pluralizma v Sloveniji: preliminarno raziskovalno poročilo. Inštitut za razvojne in strateške analize. http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/mediji/Stanje_medijskega_pluralizma
_v_Sloveniji_01.pdf
Poročilo organa mednarodne organizacije
Navedenka:
(European Commission, Directorate General for Research & Innovation, 2011)
European Commission, Directorate General for Research & Innovation (2011)

Navajanje v seznamu virov:
European Commission, Directorate General for Research & Innovation. (2011). Fourth FP7 monitoring report: Monitoring report 2010. http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/
fourth_fp7_monitoring_report.pdf


Dodatna pojasnila: Naslove poročil pišemo v ležečem tisku (enako kot monografije).
Interna publikacija podjetja brez avtorjev
Navedenka:
(Lek, d. d., 2011)
Lek, d. d. (2011)

Navajanje v seznamu virov:
Lek, d. d. (2011). Poročilo o uspešnosti podjetja: interno gradivo. Lek.

Dodatna pojasnila: Lek kot založnik oz. izdajatelj (za navedbo naslova) nima oznake vrste podjetja (d. d. torej na tem mestu izpustimo).
Programska oprema, individualno avtorstvo
Navedenka:
(Logar in drugi, 2013)
Logar in drugi (2013)

Navajanje v seznamu virov:
Logar, I., Prezelj, I. in Degan, R. (2013). Interaktivno ocenjevanje tveganj kritične infrastrukture = Integrated computer program for interactive risk assessment in the field of critical infrastructure [Programska oprema].  LUZ. http://riskgis.projekti.si/PassAuth/AutoAuth.aspx?ReturnUrl=/gis/profile.aspx?id=OcenjevanjeTveganj@RiskGis

Dodatna pojasnila: Imen programov, aplikacij in jezikov ne pišemo v ležečem tisku. V oglatem oklepaju navedemo obliko vira.
Podatki iz podatkovnega arhiva
Navedenka:
(Pew Hispanic Center, 2006)
Pew Hispanic Center (2006)

Navajanje v seznamu virov:
Pew Hispanic Center. (2006). Changing faiths: Latinos and the transformation of American religion (Hispanic religion survey) [Podatkovna datoteka]. http://www.pewhispanic.org/datasets/page/2/

Dodatna pojasnila: Naslov podatkovne zbirke napišemo v ležečem tisku.
Spletna stran brez avtorja
Spletna stran, celotna, besedilni podatki, brez navedbe avtorja ali korporativno avtorstvo
 
Navedenka:
("Society for the prevention", b. d.)
"Society for the prevention" (b. d.)

Navajanje v seznamu virov:
Society for the prevention of cruelty to animals. (b. d.). http://www.spca.com/?lang=en

Dodatna pojasnila: Naslove spletnih strani pišemo v pokončnem tisku.
Spletna stran
Spletna stran z besedilni podatki in navedenim individualnim avtorjem
 
Navedenka:
(Kraizer, b. d.)
Kraizer (b. d.)

Navajanje v seznamu virov:
Kraizer, S. (b. d.). Safety on the Internet. http://safechild.org/categoryparents/safety-on-the-internet

Dodatna pojasnila: Datuma, ki je na spletni strani naveden ob zaščiti avtorskih pravic (ang. copyright), ne navajamo kot datuma objave posameznih vsebin te strani.
Programska oprema
Navedenka:
("1KA", 2017)
"1KA" (2017)

Navajanje v seznamu virov:
1KA (različica 17.05.02) [Programska oprema]. (2017). Fakulteta za družbene vede. http://www.1ka.si

Dodatna pojasnila: Kadar pri programski opremi letnica ni znana, je navedba različice programa obvezna.
Podatki iz podatkovnega arhiva ADP
Navedenka:
(Hafner - Fink in Malešič, 2016)
Hafner - Fink in Malešič (2016)

Navajanje v seznamu virov:
Hafner - Fink, M. in Malešič, M. (2016). Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti [Podatkovna datoteka]. Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM15. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm15/
Spletna stran, statistični podatki
Navedenka:
(SURS, 2013)
SURS (2013)

Navajanje v seznamu virov:
Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2013). Statistični letopis 2013. Statistični urad Republike Slovenije. Pridobljeno 2. 7. 2020 na https://www.stat.si/StatWeb/sl/yearbooks/index&year=2013
Podatkovni portal z interaktivnimi orodji
Navedenka:
(SURS, 2015)
SURS (2015)

Navajanje v seznamu virov:
Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2015). Prebivalstvo po starosti in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno [Podatkovni portal SI-STAT]. Statistični urad Republike Slovenije. http://pxweb.stat.si/
Merilni instrument
Navedenka:
(Friedlander in drugi, 2002)
Friedlander in drugi (2002)

Navajanje v seznamu virov:
Friedlander, M. L., Escudero, V. in Heatherington, L. (2002). E-SOFTA: System for observig family therapy alliances [Računalniški program in videoposnetki z vajami]. http://softa-soatif.com/programa-e-soatif-2
Podatki iz podatkovnega arhiva GESIS
Navedenka:
(European Commission, 2015)
European Commission (2015)

Navajanje v seznamu virov:
European Commission. (2015). Eurobarometer 82.4: The European Parliament, robots, gender equality, and smoking habits, November-December 2014 [Podatkovna datoteka]. GESIS Data Archive. ZA5933 Različica 5.0.0. http://dx.doi.org/10.4232/1.12265
Kartografska aplikacija
Navedenka:
(SURS, 2016)
SURS (2016)

Navajanje v seznamu virov:
Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2016). Indeks staranja [Kartografska aplikacija STAGE]. Statistični urad Republike Slovenije. http://gis.stat.si/
Podatki v tabelah, grafih, na slikah
Navedenka:
(National Center for Education Statistics, 2009, tabela 151)
National Center for Education Statistics (2009, tabela 151)

Navajanje v seznamu virov:
U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. (2009). Tabela 151: Percentage of public and private high school graduates taking selected mathematics and science courses in high school, by sex and race/ethnicity: Selected years, 1982 through 2005. V U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics (ur.), Digest of Education Statistics (izd. 2009). http://nces.ed.gov/programs/digest/d09/tables/dt09_151.asp

Dodatna pojasnila: To obliko uporabimo, kadar tabele ali slike ne prevzamemo v celoti iz drugega vira, temveč se sklicujemo le na posamezen podatek iz nje.
Radijska oz. televizijska oddaja
V primeru, da posnetka ni oz. ni dostopen
 
Navedenka:
(Smith, 1999)
Smith (1999)

Navajanje v seznamu virov:
Smith, K. G. (producent). (1999, 19. september). Every day news [Televizijska oddaja]. West Broadcasting.

Dodatna pojasnila: Podatki so iz napovedne oz. odjavne špice. Če te ni, podatek poiščemo na IMDB.com, v Wikiviru in na podobnih straneh.
Epizoda RTV-serije
Epizoda RTV-serije, del radijske oz. televizijske oddaje, v primeru ko posnetka ni oz. je nedostopen
 
Navedenka:
(Egan in Alexander, 2005)
Egan in Alexander (2005)

Navajanje v seznamu virov:
Egan, D. (scenarist) in Alexander, J. (režiser). (2005). Failure to communicate [Epizoda televizijske serije]. V D. Shore (izvršni producent), House. Fox Broadcasting.

Dodatna pojasnila: V tem primeru natančen dan objave ni znan. Če je datum predvajanja znan, ga napišemo.
Filmski izrezek (ang. film clip) s spleta
Navedenka:
(Kaufman in drugi, 1979)
Kaufman in drugi (1979)

Navajanje v seznamu virov:
Kaufman, J. C. (producent), Mosconi, R. (režiser) in Hawkey, P. (scenarist). (1979). Coca-cola classic ad: Mean Joe Greene [Videoposnetek]. https://www.youtube.com/watch?v=xffOCZYX6F8
Radijska oz. televizijska oddaja (arhiv)
Radijska oz. televizijska oddaja iz spletnega arhiva
 
Navedenka:
(Parks in Keith, 2017)
Parks in Keith (2017)

Navajanje v seznamu virov:
Parks, M. in Keith, T. (2017, 17. julij). Timeline of Trump and Russia in mid-2016: A series of coincidences or something more? [Radijska oddaja]. V NPR (producent). http://www.npr.org/2017/07/17/537323120/timeline-of-trump-and-russia-in-mid-2016-a-series-of-coincidences-or-something-m
Epizoda RTV-serije (spletni dostop)
Epizoda RTV-serije, del radijske oz. televizijske oddaje, ki je dostopna na  spletu
 
Navedenka:
(Sepic, 2008)
Sepic (2008)

Navajanje v seznamu virov:
Sepic, M. (scenarist). (2008, 15. januar). Federal prosecutors eye MySpace bullying case [Epizoda radijske oddaje]. V NPR (producent), All Things Consideredhttp://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=18121662
Glasbeni posnetek, CD
Navedenka:
(Lang, 2008)
Lang (2008)

Navajanje v seznamu virov:
Lang, K. D. (2008). Shadow and the frame [Skladba]. V Watershed [CD]. Nonesuch Records.
Radijska oz. televizijska oddaja (zbirke)
Radijska oz. televizijska oddaja iz podatkovnih zbirk oz. arhivov
 
Navedenka:
(Vešligaj, 2017)
Vešligaj (2017)

Navajanje v seznamu virov:
Vešligaj, M. (avtor in voditelj oddaje). (2017, 17. julij). Porast turističnih obiskov v Ljubljani [Radijska oddaja]. V A. Terlep (ur.), Prvi program: Studio ob 17h. Radio Slovenija. https://radioprvi.rtvslo.si/2017/07/studio-ob-17-ih-61/
Film
Navedenka:
(Greene in del Toro, 2015)
Greene in del Toro (2015)

Navajanje v seznamu virov:
Greene, C. (producent) in del Toro, G. (režiser). (2015). Crimson peak [Film]. Legendary Pictures.
Podkast
Navedenka:
(Van Nuys, 2008)
Van Nuys (2008)

Navajanje v seznamu virov:
Van Nuys, D. (producent). (2008, 18. december). #187 – Happy at last with Richard O’Connor, Ph.D. [Zvočni posnetek]. Shrink Rap Radio. http://shrinkrapradio.com/187-happy-at-last-with-richard-oconnor-phd/
Fotografija iz fizičnega arhiva
Navedenka:
(Yerkes, pribl. 1917-1954)
Yerkes (pribl. 1917-1954)

Navajanje v seznamu virov:
[Fotografije Roberta M. Yerkesa]. (pribl. 1917-1954). Robert Mearns Yerkes papers (predal 137, mapa 2292). Rokopisi in arhivi, Yale University Library, New Haven, CT.

Dodatna pojasnila: Naslove sicer nenaslovljenih umetniških del napišemo v pokončem tisku in v oglatem oklepaju.
Umetniško delo s spleta
Navedenka:
(Zvest, 2003)
Zvest (2003)

Navajanje v seznamu virov:
Zvest, A. (2003). Soline [Slika]. http://www.sloart.si/p-1362-apollonio-zvest-soline.aspx
Fotografija s spleta
Navedenka:
(Close, 2002)
Close (2002)

Navajanje v seznamu virov:
Close, C. (2002). Ronald. [Fotografija]. Museum of Modern Art, New York. http://www.moma.org/collection/browse_results.php?object_id=108890

Dodatna pojasnila: Naslove umetniških del, ki imajo lastni naslov, pišemo v ležečem tisku.
Fotografija iz spletnega arhiva
Fotografija iz spletnega arhiva ali podatkovne zbirke
 
Navedenka:
(TV Ljubljana, 1956)
TV Ljubljana (1956)

Navajanje v seznamu virov:
TV Ljubljana (1956). Fotografije iz zapuščine Frana Žižka [Album fotografij]. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-2GG4ZGFF
Zemljevid
Navedenka:
(Metsker maps, 1979)
Metsker maps (1979)

Navajanje v seznamu virov:
Metsker maps. (1979). Metsker's map of Island county, Washington [Zemljevid]. (pribl. 1 : 70.000). Metsker Maps.

Dodatna pojasnila: Če zemljevid nima formalnega naslova, naslov oblikujemo sami in ga navedemo v oglatem oklepaju.
Če zemljevid nima individualnega ali korporativnega avtorja, postavimo naslov na prvo mesto. Za navajanje v besedilu uporabimo ključne besede iz naslova.
Zemljevid iz atlasa oz. monografije
Navedenka:
(Magocsi, 2003)
Magocsi (2003)

Navajanje v seznamu virov:
Magocsi, P. R. (2003). Population movements, 1944-1948 [Zemljevid]. (1 : 8.890.000). V P. R. Magocsi, Historical atlas of Central Europe. (Revidirana in razširjena izd.). (str. 53). University of Washington Press.
Zemljevid v serijski publikaciji z DOI
Navedenka:
(Thom, 2009)
Thom (2009)

Navajanje v seznamu virov:
Thom, B. (2009). Hul'qumi'num traditional territory statement of intent [Zemljevid]. (Merilo ni navedeno). V B. Thom, The paradox of boundaries in coast Salish territories. Cultural Geographies, 16(2), 193. http://dx.doi.org/10.1177/1474474008101516
Zemljevid iz revije
Navedenka:
(Clut, 2006)
Clut (2006)

Navajanje v seznamu virov:
Clout, H. (2006). Figure 2: France: Types of countryside [Zemljevid]. (Merilo ni navedeno). V H. Clout. Rural France in the new millennium: Change and challenge. Geography, 91, 207.
Zemljevid s spleta
Navedenka:
(U.S. Fish and Wildlife Service, 2009)
U.S. Fish and Wildlife Service (2009)

Navajanje v seznamu virov:
U.S. Fish and Wildlife Service (kartograf). (2009). Cahaba River Natural Refuge [Zemljevid]. (1 : 24.000). https://permanent.access.gpo.gov/lps109506/
2009BoundaryMap.pdf
Standard
Prva navedenka:
(ISO, 2016)
ISO (2016)

Navajanje v seznamu virov:
International Organization for Standardization. (2016). Occupational health and safety management systems—Requirements with guidance for use (ISO/DIS Standard No. 45001). http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=63787
Patent
Navedenka:
(U.S. Patent No. 123,445, 1988)
U.S. Patent No. 123,445 (1988)

Navajanje v seznamu virov:
Smith, I. M. (1988). U.S. Patent No. 123,445. U.S. Patent and Trademark Office.

Dodatna pojasnila: Navedemo leto odobritve patenta in ne datuma zaprositve za dodelitev patenta.
Dokumenti (pravni, zakonodajni, izvršilni)
Pri pravnih in nekaterih zakonodajnih dokumentih takoj za navedenko dodamo številčenje za opombo pod črto in v opombi vir še natančneje opredelimo.
Pravni dokumenti
Pravni viri so v osnovi sodbe nacionalnih in mednarodnih sodišč.
Ustava
Navedenka:
(Ustava Republike Slovenije, 1991 in dop. 2006, 3.a člen)
Ustava Republike Slovenije (1991 in dop. 2006, 3.a člen)

Navajanje v seznamu virov:
Ustava Republike Slovenije. (1991 in dop. 2006). Uradni list Republike Slovenije št. 68/06. 30 junij. http://www.us-rs.si/media/ustava.republike.slovenije.pdf
Sklep sodišča
Prva navedenka:
(Sklep Ustavnega sodišča, 2016, 3. točka)4

Navajanje v seznamu virov:
Sklep Ustavnega sodišča (2016). Št. U-I-85/16, Up-398/16. Republika Slovenija, Ustavno sodišče. 14. julij. http://www.us-rs.si/media/u-i-85-16.up-398-16.pdf
Mednarodna pogodba
Navedenka:
(Ustanovna listina Združenih narodov, 51. člen)

Navajanje v seznamu virov:
Charter of the United Nations [Ustanovna listina Združenih narodov], podpisana 26. junija 1945 v San Franciscu, v veljavi od 24. oktobra 1945. http://www.un.org/en/charter-united-nations/
Sodba mednarodnega sodišča
Prva navedenka:
(Tožilec vs. Radislav Krstić, 2001, 1. odstavek)

Navajanje v seznamu virov:
Prosecutor v. Radislav Krstić (trial judgement) [Tožilec vs. Radislav Krstić (sodba)](2001). IT-98-33-T. ICTY, 2. avgust. http://www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/krs-tj010802e.pdf
Mednarodna pogodba
Navedenka:
(Pogodba o Evropski uniji, 49. člen)3

Navajanje v seznamu virov:
Pogodba o Evropski uniji, podpisana 7. februarja 1992 v Maastrichtu, v veljavi od 1. novembra 1993, kot jo spreminja Lizbonska pogodba, podpisana 13. decembra 2007 v Lizboni, v veljavi od 1. decembra 2009. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=SL
Zakonodajni dokumenti
Zakonodajni viri so v osnovi odločitve političnih organov ter so nacionalni (ustava, zakoni, podzakonski akti itd.) in mednarodni (odločitev odločevalskega organa mednarodne vladne organizacije).
Zakon
Prva navedenka:
(Zakon o delovnih razmerjih - ZDR-1, 2013, 2. člen)

Navajanje v seznamu virov:
Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1. (2013). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 12. aprila. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
Gradivo za seje državnih organov in teles
Navedenka:
(Besedilo Predloga zakona o dajatvah za motorna vozila, 2017, Ocena stanja)

Navajanje v seznamu virov:
Besedilo Predloga zakona o dajatvah za motorna vozila. (2017). Vlada Republike Slovenije predsedniku Državnega zbora, 16. junij. Prva obravnava. http://imss.dz-rs.si/imis/a47281f59658bf7af1f8.pdf
Odločitev mednarodne vladne organizacije
Navedenka:
(Splošna deklaracija človekovih pravic, 1948, 5. člen)

Navajanje v seznamu virov:
Splošna deklaracija človekovih pravic. (1948). Sprejeta in razglašena z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov št. 217 A (III), 10. decembra. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/
slv.pdf
Gradivo za seje organov
Za mednarodne vladne organizacije

Navedenka:
(Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - območje svobode, varnosti in pravice v interesu državljanov, 2009, 4. naslov)

Navajanje v seznamu virov:
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - An area of freedom, security and justice serving the citizen [Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - območje svobode, varnosti in pravice v interesu državljanov]. (2009). COM (2009) 262 final, 10. junij. https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/ communication_2009_0262_final_1.pdf
Odločitev mednarodne vladne organizacije
Navedenka:
(Dublinska uredba, 2013, preambula, 39. točka)

Navajanje v seznamu virov:
Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=en
Izvršilni dokumenti
Izvršilni dokumenti so gradiva in strateški dokumenti nacionalnega (vladnega) organa in organov mednarodne vladne organizacije.
Strateški dokument vlade
Navedenka:
(Ministrstvo za zunanje zadeve, 2015, 3.3 naslov)

Navajanje v seznamu virov:
Ministrstvo za zunanje zadeve. (2015). Slovenija: varna, uspešna in v svetu spoštovana: Zunanja politika Republike Slovenije. http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/foto/1507/
STRATESKI_DOKUMENT_-_KONCNO_-_PDF.pdf
Gradivo za seje organov
Za mednarodne vladne organizacije
 
Navedenka:
(European Commission, 2017, 2. naslov)

Navajanje v seznamu virov:
European Commission. (2017). White paper on the future of Europe [Bela knjiga o prihodnosti Evrope]. COM(2017)2025, 1. marec. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
Posneti intervju, dokumentiran, arhiviran
Navedenka:
(Smith, 1989)
Smith (1989)

Navajanje v seznamu virov:
Smith, M. B. (1989, 12. avgust). Intervjuval C. A. Kiesler [Posnetek na traku]. President's oral history project, American Psychological Association. APA Archives, Washington.

Dodatna pojasnila: Najprej navedemo arhiv, nato kraj arhiva.
Intervju, objavljen v RTV-oddaji (arhiv)
Intervju, objavljen v RTV-oddaji, ki je dostopen v spletnem arhivu medija
 
Navedenka:
(Lavtižar Bebler, 2008)
Lavtižar Bebler (2008)

Navajanje v seznamu virov:
Lavtižar Bebler, D. (intervjuvanec). (2008, 5. marec). [Intervju o noveli zakona o odvetništvu]. Intervjuvala A. Šter. V Diagonale [Televizijska oddaja]. RTV Slovenija. http://4d.rtvslo.si/arhiv/diagonale/12363214
Intervju, objavljen v RTV-oddaji
Navedenka:
(Mandič, 2007)
Mandič (2007)

Navajanje v seznamu virov:
Mandič, S. (2007, 17. oktober). [Intervju o spremembah stanovanjskega zakona]. Intervjuvala A. Šter. V Diagonale [Televizijska oddaja]. RTV Slovenija.

Dodatna pojasnila: Naslov, ki smo ga oblikovali sami, napišemo v oglatem oklepaju.
Intervju, neobjavljen, nearhiviran
Navedenka:
(Pahor, osebni intervju, 2015, 17. maj)

Navajanje v seznamu virov:
/

Dodatna pojasnila: V končnem poglavju z naslovom Viri takega intervjuja ne navajamo. Takoj za navedenko dodamo številko za opombo pod črto in v opombi pojasnimo, da je vir na voljo pri avtorju/avtorici.
Objavljen pisni intervju
Intervju, objavljen v obliki pisnega prispevka
 
Navedenka:
(Kanjuo - Mrčela in Korajžija, 2002)
Kanjuo - Mrčela in Korajžija (2002)

Navajanje v seznamu virov:
Kanjuo - Mrčela, A. (intevjuvanka) in Korajžija, N. (novinar). (2002). Omejujejo vas samo pričakovanja drugih. Manager, (7/8), 69-71.

Dodatna pojasnila: Primer vira (revija Manager), ki nima letnika izdaje.
Blog
Navedenka:
(Damijan, 2017)
Damijan (2017)

Navajanje v seznamu virov:
Damijan, J. P. (2017, 19. julij). Demokracija po ameriško: privatizacija vlade in tiranija na delovnih mestih [Blog]. https://damijan.org/
Sporočilo arhivirano na internetu
Na primer: forumi, diskusijske skupine
 
Navedenka:
(Crotty, 2015)
Crotty (2015)

Navajanje v seznamu virov:
Crotty, D. (2015, 11. maj). Re: Should we retire the term "predatory publishing"? [Komentar na spletnem forumu]. https://scholarlykitchen.sspnet.org/2015/05/11/should-we-retire-the-term-predatory-publishing/
Tweet, individualni avtor
Navedenka:
(Gates, 2013)
Gates (2013)

Navajanje v seznamu virov:
Gates, B. [@BillGates]. (2013, 26. februar). #Polio is 99% eradicated. Join me & @FCBarcelona as we work to finish the job and #EndPolio. VIDEO: http://b-gat.es/X75Lvy [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/BillGates/status/306195345845665792
Tweet, korporativni avtor
Navedenka:
(Reuters Top News, 2016)
Reuters Top News (2016)

Navajanje v seznamu virov:
Reuters Top News [Reuters]. (2016, 1. november). Inside David Bowie's art collection [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/i/moments/793575609028915200
Youtube in podobni posnetki
Navedenka:
(Harvard University, 2019)
Harvard University (2019)

Harvard University. (2019, August 28). Soft robotic gripper for jellyfish [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs
Govor, objavljen na spletu
Navedenka:
(Juncker, 2017)
Juncker (2017)

Navajanje v seznamu virov:
Juncker, J.-C. (2017, 13. september). Govor o stanju v Uniji 2017. Evropska komisija. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_sl.htm
Sporočilo na Facebooku (osebna stran)
Navedenka:
(Zuckerberg, 2017)
Zuckerberg (2017)

Navajanje v seznamu virov:
Zuckerberg, M. (2017, 19. julij). [One way to bring the world closer together is by helping more people join meaningful communities …] [Osebna stran]. Facebook. https://www.facebook.com/zuck?fref=ts

Dodatna pojasnila: Citiranje družbenih medijev: če objava nima naslova, ga oblikujemo sami (uporabimo do 40 besed iz objave). Tip objave (npr. video, infografika, ipd.) pojasnimo v oglatem oklepaju.
Sporočilo, poslano na seznam e-naslovov
Navedenka:
(Baker, 2016)
Baker (2016)

Navajanje v seznamu virov:
Baker, D. (2016, 8. april). NIST seeking volunteers for Black Box Test [Sporočilo, poslano na seznam e-naslovov]. https://groups.yahoo.com/neo/groups/forensic-science/conversations/messages/13282
TED-pogovori
Navedenka:
(Palmer, 2013)
Palmer (2013)

Navajanje v seznamu virov:
Palmer, A. (2013, februar). Amanda Palmer: The art of asking [Videoposnetek]. TED Conferences. https://www.ted.com/talks/amanda_palmer_the_art_of_asking
Osebno sporočilo (arhivirano)
Osebno sporočilo, arhivirano v lastnem arhivu (v obliki e-pošte, posnetka zaslona, ohranjenega navadnega pisma ipd.)
 
Navedenka:
(Pahor, osebno pismo, 2015, 17. maj)1

Navajanje v seznamu virov:
/

Dodatna pojasnila: V končnem poglavju z naslovom Viri takega intervjuja ne navajamo. Takoj za navedenko dodamo številko za opombo pod črto in v opombi pojasnimo, da je vir na voljo pri avtorju/avtorici.
Osebno sporočilo (nearhivirano)
Elektronsko ali navadno pismo, konzultacije ipd. ki ni javno in je nearhivirano (niti v lastnem arhivu)
 
Navedenka:
… po ekologu J. Mohlhenrichu (osebno komuniciranje, 2008, 5. januar)

Navajanje v seznamu virov:
/

Dodatna pojasnila: V končnem poglavju z naslovom Viri takega komuniciranja ne navajamo.
Pismo iz zasebne zbirke
Prva navedenka:
(Zacharius, 1953)
Zacharius (1953)

Navajanje v seznamu virov:
Zacharius, G. P. (1953, 15. avgust). [Pismo Williamu Ricklu]. Kopija v posesti Hendrike Vande Kemp.
Arhivski ali zgodovinski vir
Arhivski ali zgodovinski vir, katerega avtor ali / in datum je (relativno) znan, vendar ni naveden na dokumentu
 
Navedenka:
(Allport?, pribl. 1937)

Navajanje v seznamu virov:
[Allport, A.?]. [pribl. 1937]. Marion Taylor today—by the biographer. Neobjavljen rokopis, Marion Taylor Papers. Schlesinger Library, Radcliffe College, Cambridge.

Dodatna pojasnila: Podatke, ki smo jih pridobili izven vira, navedemo v oglatem oklepaju. Z vprašajem nakažemo, da smo o avtorstvu samo sklepali.
Odprti izobraževalni vir (OER)
Navedenka: (Fagan, 2019)
... Fagan (2019)...

Navajanje v seznamu virov: 
Fagan, J. (2019, March 25). Nursing clinical brain. OER Commons. Pridobljeno 7. 1. 2020, na https://www.oercommons.org/authoring/53029-nursing-clinical-brain/view

Dodatna pojasnila: navaja se tako natančen datum kot je na voljo na spletni strani. To je lahko samo leto; leto in mesec; ali leto, mesec in dan.
Naslov se piše poševno.
Če se vsebina strani posodablja, vendar ni arhivirana, se vključi še datum dostopa v sklicu.
Gradiva se navaja kot Odprti izobraževalni vir ali Open Educational Resource (OER) samo, če so na voljo za neposreden prenos, tj. jih je mogoče prenesti kot PDF ali druge datoteke. Če ste preusmerjeni na drugo spletno mesto, ustvarite navedbo na spletno stran, kjer je mogoče pridobiti gradivo. Ta oblika navedbe se uporablja za gradivo v kateri koli bazi podatkov OER, kot so npr. OER Commons, OASIS ali MERLOT.

Več o OER si lahko preberete v ODKJG vodiču.
 
1. vprašanje: Študent je tuje interne dokumente (ki sicer niso javno dostopni, jih je pa pridobil kot informacije javnega značaja od ministrstva oz. v enem primeru od politične stranke) shranil v svoj Dropbox in jih želi citirati kot

Dropbox. (b.d. a). Poročila koncesionarjev […] za leto 2017. Dostopno prek: povezava na javni dropbox

OdgovorTo vprašanje se tiče objave arhivskega, internega gradiva v vaši nalogi, ki bo javno dostopna, torej govorimo o reproduciranju gradiva. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ne določa obsega (ne)dovoljenega reproduciranja. Po našem mnenju je za reproduciranje celih strani dokumentov potrebno soglasje nosilcev avtorskih pravic, za kar jih zaprosite.  Enako velja za primer, ko želite (oz. ste že) objavili tuje dokumente v Dropboxu, kjer so javno dostopni. Tudi za take dokumente morate navesti vir, torej ministrstvo (mesto, kjer ste jih shranili, ni navedba vira), obenem pa za objavo prek Dropbox potrebujete soglasje nosilca avtorskih pravic.

2. vprašanjeŽelim navesti podzakonski akt (merila NAKVIS)  - ali gre za izvršilni dokument?

Odgovor: Da, podzakonski dokumenti (npr. merila, pravilniki, navodila ministrstev) se navajajo kot izvršilni dokumenti (v Navodilih na str. 48, omenjeno tudi med primarnimi viri na str. 11).
 
3. vprašanje: Želim citirati iskalne zadetke spletnega brskalnika Google za določeno besedno zvezo v določenem časovnem obdobju. Trenutno v besedilu citiram na sledeč način (Google, b.d. a/b) in nato v virih: https://www.google.si/search?q=%C5%A0tudentsko+delo&safe=off&source=lnt&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A1%2F1%2F1990%2Ccd_max%3A12%2F31%2F2005&tbm=

Odgovor: podatki, ki se jih pridobi z iskanjem, so del raziskovalne metodologije, v tem smislu tudi seznam zadetkov na googlu (primer: http://blog.apastyle.org/apastyle/2013/10/how-do-i-cite-a-search-in-apa-style.html). Seznam rezultatov iskanja v iskalnikih ni vir, ki bi ga navajali v seznamu virov. Podatki, ki se jih pridobi z iskanjem, so del raziskovalne metodologije. V besedilu se opiše metodološke razloge za poizvedovanje, kje so iskali (v besedilu se navede orodje/stran – tega orodja se ne navede med viri na koncu naloge)), kriterije iskanja, opiše se rezultate, kako in za kaj / zakaj so uporabili rezultate. 
Ker gre za metodološko vprašanje pri zaključnem delu, predlagamo, da se student o tem posvetuje z mentorjem.
Navedenka:
(OpenAI ChatGPT, 2023, 13. marec)

Navajanje v seznamu virov:
OpenAI ChatGPT. (2023, 13. marec). [Generirano besedilo na vprašanje o pomembnosti druženja za mlade odrasle]. https://chat.openai.com/
Če ste za pripravo besedila uporabili orodje umetne inteligence v katerikoli obliki ali fazi dela (pridobivanje idej, priprava načrta raziskovalnega dela, izbira metodologije, neposredna uporaba generiranega besedila itd.), se nanj skličete po naslednjem zgledu:

(OpenAI ChatGPT, 2023, 13. marec)

Vpišite ime orodja. Datum v sklicu je dan, na katerega je orodje vrnilo rezultat oz. odgovor. V besedilu pred navedenko ali za njo napišete, za kakšen namen oz. pri čem ste orodje uporabili. 
Orodje umetne inteligence navedete tudi v končni seznam virov na način:  
OpenAI ChatGPT. (2023, 13. marec). [Generirano besedilo na vprašanje o pomembnosti druženja za mlade odrasle]. https://chat.openai.com/

Z orodjem umetne inteligence generirano besedilo oz. vsa tako nastala besedila priložite tudi kot prilogo.